Direcţii de cercetare

A. Tehnici şi sisteme de control inteligent.
B.  Diagnoza sistemelor complexe.
C.  Dezvoltarea de standuri didactice şi de cercetare.
D.  Implementarea de sisteme de control complex.
 

Proiecte de diplomă, disertaţie şi teme pentru cercurile studenţeşti

1. Stand experimental cu pendul invers sprijinit
2. Stand experimental reconfigurabil, cu incinte termice
3. Stand experimental cu incintă variabilă 
4. Sistem expert de asistare a diagnosticului în afecţiuni ale aparatului respirator 
5. Stand pentru testarea sistemelor de diagnoză automată   
6. Extinderea unei platforme de identificare experimentală şi modelare a sistemelor
7. Unitate inteligentă de supervizare
8. Tehnici de implementare a percepţiei în controlerele fuzzy
9. Punerea în funcţiune a unui sistem de evaluare si examinare asistată a cu­noş­tinţelor  
10. Punerea în funcţiune a unui sistem de evaluare si examinare asistată a cu­noş­tinţelor 
11. Subsistem de diagnoză inteligentă a sistemului de con­du­cere
12. Stand mecanic cu bilă mobilă şi leagăn oscilant 
13. Sistem de analiză automată a chestionarelor şi formu­la­relor testelor de cunoştinţe   
14. Sistem de diagnoză predictivă şi inteligentă a siste­me­lor complexe   

 

Precizări 

Fiecare student poate alege tema dorită şi primeşte asistenţă din partea coordonatorilor. Temele pot fi alese atât de către absolvenţi cât şi de studenţii anilor inferiori.

Pentru temele de mai sus cunoştinţele necesare sunt cele dobândite până la momentul  înce­perii lucrului. Odată cu abordarea temelor, coordonatorii sunt cei care oferă asistenţă pentru com­ple­tarea cunoştinţelor odată cu modul de soluţionare abordat.

Studenţii şi absolvenţii care lucrează în aceste teme sunt astfel ghidaţi încât să fie în stare să participe în mod activ cu lucrări ştiinţifice cu rezultatele obţinute la o manifestare studenţească des­tinată cercetărilor inter- şi pluridisciplinare.

Soluţiile tehnice originale vor fi protejate prin brevete de invenţie ce au ca autori sau coautori, după aportul efectiv la obţinerea lor, studenţii care au lucrat la temele respective.

 

1. Stand experimental cu pendul invers sprijinit

 Coordonator:

Dorin Isoc, Adrian Joldiş.

Număr studenţi necesari soluţionării temei:

1 student.

Specificarea obiectivelor lucrării:

Pendulul invers sprijinit este un stand experimental original. El poate fi montat şi ex­ploa­tat în multiple feluri . Pentru fiecare situaţie în parte este necesară întocmirea specificaţiei tehnice a standului, realizarea mo­de­lului di­na­mic al standului, simularea mo­de­lului dina­mic determinat, pro­iec­tarea mecanica a stan­dului, întocmirea spe­ci­fi­caţiei tehnice a sis­te­mu­lui de con­du­cere a standului, conceperea sistemului de con­trol al standului, verificarea sis­te­mului de control pro­iectat. Lucrarea va fi realizată atât din punct de vedere teoretic cât şi practic.

Stadiu actual:

un brevet de invenţie, o cerere de brevet de invenţie, o lucrare de diplomă şi două di­zer­ta­ţii, un stand în stadiu avansat de realizare, modul de acţionare electrică realizat.

Perspective:

 lucrări de disertaţie, produse comercializabile, expoziţii.
       

 

2. Stand experimental reconfigurabil, cu incinte termice

 Coordonator:

Dorin Isoc, Aurelian Ignat.

Număr studenţi necesari soluţionării temei:

 2 studenţi.

Specificarea obiectivelor lucrării:

Standul experimental reconfigurabil cu incinte termice re­pre­zin­tă obiec­tul unor cereri de brevete de in­ven­ţie ce pot fi utilizate pentru cercetare şi activitate di­dac­tică în au­­tomatică. Prin reconfigurare se pot obţine aplicaţii dinamice sugestive care permit o înţelegere facilă a necesităţilor şi modalităţilor de control ale unui sistem tehnic. Conducerea acestui stand cu ajutorul unui sistem Siemens Simatic 7300 permite exploatarea sa pentru ore de identificare, conducere mononivel, conducere ierarhizată.

Realizarea lucrării prac­tice presupune finalizarea do­cu­mentaţiilor de execuţie, specificarea şi ale­gerea părţilor elec­trice şi de conducere, întoc­mi­rea do­cu­mentaţiei părţilor electrice şi de con­trol, mo­­de­larea şi simularea modelelor cu variantele lor de uti­lizare şi exploatare, montarea stan­du­rilor, proiectarea părţilor de con­trol şi verificarea ipotezelor de proiectare, evaluarea per­for­man­ţelor fi­nale şi în­toc­mi­rea referatelor lu­cră­ri­lor practice care pot fi suportate de aceste standuri.

Lucrarea va fi realizată atât din punct de vedere teoretic cât şi practic.

Stadiu actual: In acest moment există două proiecte de realizare şi nişte machete în mărime na­tu­rală.

Perspective:

 lucrări de disertaţie, produse comercializabile, expoziţii.
       

 

3. Stand experimental cu incintă variabilă 

 Coordonator:

Dorin Isoc,  Adrian Joldiş.

Număr studenţi necesari soluţionării temei:

 1 student.

Specificarea obiectivelor lucrării:

Standul experimental cu incintă variabilă reprezintă o con­struc­ţie fizică menită să constituie un proces tehnic multifuncţional destinat procesului de instruire şi cercetare. Este un stand simplu, robust, uşor de construit şi de utilizat, dar dificil de condus. Ca şi construcţie standul reprezintă un ansamblu de fenomene mecanice şi termice. Conducerea acestui stand cu ajutorul unui sistem Siemens Simatic 7300 permite exploatarea sa pentru ore de identificare, conducere mononivel, conducere ierarhizată.

Realizarea lucrării prac­tice presupune finalizarea do­cu­mentaţiilor de execuţie, finalizarea spe­ci­fi­ca­ţiei şi ale­gerea părţilor elec­trice şi de conducere, întoc­mi­rea do­cu­mentaţiei părţilor electrice şi de con­trol, mo­de­larea şi simularea modelelor cu variantele lor de uti­lizare şi exploatare, montarea fizică a standului, proiectarea părţilor de con­trol şi verificarea ipotezelor de proiectare, evaluarea per­for­man­ţelor fi­nale şi în­toc­mi­rea referatelor lu­cră­ri­lor practice care pot fi suportate de aceste standuri.

Lucrarea va fi realizată atât din punct de vedere teoretic cât şi practic.

Stadiu actual: Există o lucrare ştiinţifică şi materialele de realizare.

Perspective:

 Lucrări de disertaţie, produse comercializabile, expoziţii.
       
 

4. Sistem expert de asistare a diagnosticului în afecţiuni ale aparatului respirator

 Coordonator:

Dorin Isoc,  Aurelian Ignat.

Număr studenţi necesari soluţionării temei:

 1 student.

Specificarea obiectivelor lucrării:

Asistarea diagnosticului medical este una din primele aplicaţii ale inteligenţei artificiale. Afecţiunile aparatului res­pirator sunt multiple şi ele aco­peră un eşantion important de po­pu­laţie. Aceste con­diţii fac din diagnosticul apa­ra­tului respirator unul dificil şi im­por­tant pentru profilaxie.

Realizarea proiectului presupune sistematizarea informaţiei disponibile asupra bolnavilor şi con­struirea unui sistem expert aferent. Sistemul expert proiectat va fi verificat pe baza de informaţii a clinicii specializate.

Stadiu actual: Există o colaborare cu clinica de profil din Universitatea de medicină şi cu Uni­ver­si­tatea din Ghent (Belgia), mai multe lucrări publicate de cadrele didactice coordonatoare.  

Perspective:

Proiect internaţional, colaborare internaţională.
       
 

5. Stand pentru testarea sistemelor de diagnoză automată   

 Coordonator:

Dorin Isoc,  Aurelian Ignat.

Număr studenţi necesari soluţionării temei:

 1 student.

Specificarea obiectivelor lucrării:

Sistemele de diagnoză automată a sistemelor tehnice com­plexe reprezintă ansambluri de tehnici şi tehnologii care sunt în stare să anticipeze sau să detec­te­ze apariţia unui defect. Toate realizările cunoscute de sisteme de diagnoză au baze teoretice  şi sunt verificate prin simulare. In acest fel orice evaluare a lor este una discutabilă. Pentru a crea o ierarhie sau posibilitatea unei alegeri în mulţimea de metode de diagnoză existente se caută rea­li­zarea unui stand fizic unde să fie posibilă simularea de defecte credibile şi conforme realităţii. Pe un astfel de stand se vor putea genera defecte de complexitate diferită şi apoi se va putea deter­mina calitatea şi sensibilitatea sistemului de diagnoză.

Obiectivele lucrării se referă în mod concret la studiul sistemelor de diagnoză, la studiul defec­te­lor, apoi la conceperea standului experimental, realizarea acestuia şi definirea metodologiilor de  evaluare. 

Stadiu actual: Există în pregătire o cerere de brevet de invenţie şi există depusă o propunere de proiect.   

Perspective:

Brevet de invenţie, proiect naţional, proiect internaţional, colaborare internaţio­na­lă.
       

 

6.  Extinderea unei platforme de identificare experimentală şi modelare a sistemelor

 Coordonator:

Dorin Isoc,  Aurelian Ignat, Adrian Joldiş.

Număr studenţi necesari soluţionării temei:

 1 student.

Specificarea obiectivelor lucrării:

Identificarea experimentala rămâne o fază importantă în in­troducerea controlului de orice fel. Ca activitate, pro­ce­sul de identificare presupune un vo­lum im­portant de cunoştinţe de natură matematică şi prin aceasta utilizarea mij­loa­celor sale este li­mi­tată la situaţiile în care tehnicile sunt simple sau proiectanţii sunt înalt calificaţi. Se impune însă o ex­tin­dere a capabilităţilor unei plat­for­me existente prin introducerea unor tehnici de identificare cu modele spectrale şi de frec­venţă, de convoluţie, a unor tehnici de procesare recur­sivă.
Stadiu actual: In uni­ver­si­ta­te există o plat­for­mă destinată identificării experimentale care func­ţio­nea­ză şi are performanţe no­tabile faţă de pro­duse similare din alte ţări.    

Perspective:

Extindere pe alte medii, produs comercializabill, lucrare de disertaţie.
       

 

7. Unitate inteligentă de supervizare     

 Coordonator:

Dorin Isoc,  Aurelian Ignat, Adrian Joldiş.

Număr studenţi necesari soluţionării temei:

 1 student.

Specificarea obiectivelor lucrării:

Proiectarea sistemelor de conducere a sistemelor tehnice pre­supune o etapă de sim­pli­fi­care gro­solană a problemei prin eliminarea tuturor detaliilor care nu pot fi introduse într-un model ma­te­matic convenţional convenabil pro­iectării algoritmice. Luarea în con­si­de­rare a tuturor ce­rin­ţelor sis­te­mului de conducere real impune completarea sis­temului de control proiectat algoritmic cu o unitate mai mult sau mai puţin complexă numita uni­tate de super­vizare.

Lucrarea presupune elaborarea unei unităţi inteligente de supervizare care să facă faţă celorlalte ce­rinţe care sunt cu­prinse în specificaţia unui sistem de con­ducere eficient. Vor fi com­ple­tate mai ales funcţiile de modificare a re­fe­rinţei, a modelului curent, de diagnoză.

Stadiu actual: Se pun la dispoziţie mai multe lucrări ale coordonatorului.     

Perspective:

Lucrare de disertaţie.
       

 

8. Tehnici de implementare a percepţiei în controlerele fuzzy

 Coordonator:

Dorin Isoc,  Aurelian Ignat, Adrian Joldiş.

Număr studenţi necesari soluţionării temei:

 1 student.

Specificarea obiectivelor lucrării:

Sistemele inteligente au fost introduse în control mai ales pentru procesarea complexă a in­formaţiei. Informaţia era con­cepută numai ca informaţie măsu­ra­tă iar cunoştinţele erau concepute ca date şi valabile ca atare. Totuşi aceste ipoteze sunt doar nişte artificii de lu­cru şi aplicarea lor reduce ca­pabilităţile inteligenţei văzute ca partea superioară a acti­vi­tăţii umane. După anul 1999 a apărut o nouă tendinţă în realizarea de sisteme in­te­li­gente prin încercarea de a surprinde percepţiile, a modului de formare şi modificare a acestora în rea­li­za­rea sistemelor inteligente.

Obiectivele lucrării se referă la aplicarea unor tehnici de implementare a percepţiei în con­tro­lerele fuzzy ca mo­da­li­tate concretă de realizare. Se vor realiza mai multe alternative de controlere in­clu­se în sisteme de conducere şi se va asigura studiul surprinderii percepţiei în proiectarea lor.

Stadiu actual: Temă nouă, la nivelul cercetării mondiale.

Perspective:

Lucrare de disertaţie, extindere la proiectele realizate.
       

 

9. Punerea în funcţiune a unui sistem de evaluare si examinare asistată a cu­noş­tinţelor 

 Coordonator:

Dorin Isoc,  Aurelian Ignat, Adrian Joldiş.

Număr studenţi necesari soluţionării temei:

 1 student.

Specificarea obiectivelor lucrării:

 In acest moment în toate ţările civilizate evaluarea şi exa­­­­mi­na­rea studenţilor se face cu uti­lizarea intensă a tehnicii de calcul. Preocupările coor­do­na­torului în aceasta zona sunt multiple şi realizările sale sunt atât din punct de ve­dere conceptual cât şi teh­nic.

Obiectivele lucrării vizează finalizarea unui proiect anterior, testarea acestuia şi apoi adu­ce­rea lui în parametrii stan­­dardelor în materie.

Stadiu actual: Se pun la dispoziţie mai multe lucrări de diplomă elaborate în promoţiile an­te­ri­oa­re, mai multe lucrări ale coor­do­na­to­rului, un produs informatic în stadiu avansat de implementare.

Perspective:

 Extindere pentru aplicarea în zone diverse de instruire, produs-informatic comer­cia­li­zabil.
       

 

10. Stand experimental cu vehicul semiautonom / autonom 

 Coordonator:

Dorin Isoc,  Aurelian Ignat, Adrian Joldiş.

Număr studenţi necesari soluţionării temei:

 1 student.

Specificarea obiectivelor lucrării:

Testarea sistemelor inteligente se face mai ales prin inter­me­diul simulării. Nu oricând însă si­mu­la­­­rea reuşeşte să pună un sistem proiectat în situaţiile reale în care el ar trebui să lu­creze ulterior. Acesta este motivul pentru care con­ceperea şi construirea de standuri ex­pe­ri­mentale constituie o pro­blemă şi o provocare. Concură la aceasta şi res­tricţiile de ordin fizic impuse unui stand.

Obiectivele lucrării constă în continuarea şi finalizarea realizării unui stand experimental cu ve­hi­cul semiautonom. Se vor finaliza proiectele de exe­cuţie, proiectele de realizare a sist­emului de con­ducere, se vor realiza modulele pro­iectate. Cu standul proiectat se vor rea­liza experimente cu uti­li­zarea mai multor tehnici de control inteligent.

Stadiu actual:  Se pun la dispoziţie o lucrare de diplomă realizată în anul 2004, o lucrare de di­zer­taţie finalizată în 2005, un stand în stare avansată de realizare.

Perspective:

 Continuare în lucrare de disertaţie, realizarea de produs industrial.
       

 

11. Subsistem de diagnoză inteligentă a sistemului de con­du­cere  

 Coordonator:

Dorin Isoc,  Aurelian Ignat, Adrian Joldiş.

Număr studenţi necesari soluţionării temei:

 1 student.

Specificarea obiectivelor lucrării:

 Realizarea sistemelor de conducere evoluate nu mai este po­si­bilă fără includerea subsistemelor de diagnoză. Diagnoza urmăreşte să determine momentul şi lo­cul unde apare starea de defect care poate îndepărta funcţionarea unui sistem de perfor­man­ţe­le dorite.

Stadiu actual:  Există mai multe lucrări ale coordonatorului.

Perspective:

 Aplicare în standuri practice realizate în colectivul de cercetare şi extindere pentru domenii tehnice şi netehnice.
       

   

12. Stand mecanic cu bilă mobilă şi leagăn oscilant 

 Coordonator:

Dorin Isoc,  Aurelian Ignat, Adrian Joldiş.

Număr studenţi necesari soluţionării temei:

 1 student.

Specificarea obiectivelor lucrării:

 Sistemul cu bilă mobilă şi leagăn oscilant (beam and ball) este un sistem foarte cunoscut în laboratoarele de automatică. Lucrarea propune completarea standului cu subsisteme şi condiţii care să permită exersarea tehnicilor de control inteligent. Pentru aceasta se fac mai multe modificări asupra sistemului mecanic, se introduce preluarea imaginii cu camera video şi se introduc completează algoritmii de control cu noi posibilităţi la nivelul unui adevărat sistem de conducere.

Stadiu actual:  Există mai multe lucrări ale coordonatorului şi câteva schiţe de proiect.

Perspective:

Aplicare în standuri practice pentru instruire şi cercetare. Soluţiile par brevetabile şi toate rezultatele scontate sunt publicabile cu grad înalt de noutate.
       

 

13. Sistem de analiză automată a chestionarelor şi formu­la­relor testelor de cunoştinţe 

 Coordonator:

Dorin Isoc,  Aurelian Ignat, Adrian Joldiş.

Număr studenţi necesari soluţionării temei:

 1 student.

Specificarea obiectivelor lucrării:

Dorinţa de eficienţă şi transparenţă, de corectitudine şi lipsă de ambiguitate a stimulat în ultimii ani utilizarea chestionarelor şi testelor de cunoştinţe numite de „tip grilă”. Un astfel de test este eficient numai dacă numărul de probleme (itemi) este suficient de mare. Cu cât creşte numărul de probleme, cu atât obţinerea rezultatelor primare este mai ane­vo­ioasă şi permite apariţia de erori umane. Interpretarea rezultatelor este  de asemenea o dificultate la care se mai adaugă cerinţa ca acestea să fie obţinute în perioade de timp cât mai reduse. In aceste condiţii, s-a lucrat deja la un sistem de preluare a informaţiei de pe formularele scrise. Se propune continuarea cercetării şi finalizarea ei utilizând inclusiv tehnica specializată pusă la dis­po­ziţie pentru  aducerea informaţiei în sistemele de calcul. Odată cu preluarea informaţiei se pune problema unei specificării cât mai facile a modului de tratare a informaţiei astfel încât ope­ra­torul sau programatorul procesării să nu fie obligat să facă apel la cunoştinţe specializate.
Stadiu actual:  Există o lucrare de cercetare a unui student (Szakacs Tas Bela) şi o bază de materiale de referinţă precum şi o serie de lucrări ale coordonatorului, precum şi tehnica ne­ce­sară realizării proiectului.

Perspective:

 Aplicaţii complexe în universitate şi în alte servicii specializate. Continuarea mun­cii în firme specializate de profil.
       

 

14. Sistem de diagnoză predictivă şi inteligentă a siste­me­lor complexe   

 Coordonator:

Dorin Isoc,  Aurelian Ignat, Adrian Joldiş.

Număr studenţi necesari soluţionării temei:

 1 student.

Specificarea obiectivelor lucrării:

Cu creşterea complexităţii sistemelor, odată cu strategiile de control creşte importanţa şi rolul subsistemelor de diagnoză. Acestea trebuie să fie în stare să an­ti­cipeze stările anormale. Un sistem de diagnoză performant ar trebui să determine în mod pre­dic­­tiv apariţia stărilor de defect. O astfel de tratare nu mai poate fi realizată numai prin relaţii ma­te­matice de tip algebric ci sunt necesare procesări mult mai complexe în care inteligenţa artifi­ci­a­lă este chemată să ia în considerare informaţii din cele mai eterogene. Sistemele complexe sunt şi ele diverse începând cu cele medicale şi continuând cu aplicaţii din practic toate domeniile de activitate. Proiectul îşi propune să realizeze un nucleu de sistem expert extins şi apoi să se aso­cie­ze baze de cunoştinţe organizate pe domenii.
Stadiu actual: Există mai multe lucrări ale coordonatorului, precum şi tehnica ne­ce­sară realizării proiectului.

Perspective:

Aplicaţii tehnice şi netehnice, lucrări de disertaţie, burse în străinătate. Continuarea mun­cii în proiecte naţionale şi interna­ţio­nale.