Criterii de evaluare / autoevaluare

Evaluation / Self-evaluation criteria


 

In evaluarea activităţii studenţilor se utilizează criterii analitice şi crite­rii sintetice. Fiecare student evaluat poate reconstitui modul de notare pe baza criteriilor enunţare în continuare.

In student activity assessing one uses analytic and syn­thetic cri­te­ria.Each assessed student can reconstitutes the grading man­ner ba­sed on further enounced criteria. 

A. Criterii analitice. Aceste criterii sunt utilizate pentru a eva­lua mo­dul în care lucrarea raportată respectă cerinţele de con­for­mi­tate im­puse de normele de redactare şi editare.

A. Analytic criteria. These criteria are used to evaluate the man­ner in which the reported work respects the con­for­mity re­quire­ments established by the editing and writing standards.

 

No.

Criteriul care încălcat determină penalizare

The criterion which encroached upon determines the penalty.

Penalizare

Penalty

1.      

Ai completat toate rubricile formatului de pa­gină, ai capsat şi ai perforat sau legat pa­che­­tul de coli al lucrării în formatul sta­bi­lit.

You have fulfilled all the fields of the page form; you stapled and punched the work sheet package in re­quired format.

0.50

2.      

Ai numerotat paginile raportului.

You have numbered the report's pages.

0.50

3.      

Ai atribuit număr şi nume tuturor tabelelor şi figurilor.

You have assigned number and name to all tables and figures.

0.50

4.      

Ai ataşat nota explicativă completă fiecărui grafic sau tabel.

You have attached caption to any figure or table.

0.50

5.      

Ai prevăzut un capitol de introducere.

You have foreseen an introducing chapter.

1.00

6.      

Ai precizat obiectivele lucrării.

You have introduced the work objecti­ves.

1.00

7.      

Ai scris bibliografia utilizată a lucrării.

You have written the reference list.

1.00

8.      

Ai respectat dimensiunile impuse ale suporturilor reprezen­tă­rilor grafice.

You have respected the imposed di­mensions of plot­ting supports.

0.50

9.      

Ai ales scări adecvate tuturor reprezentărilor grafice.

You have selected appropriate scales to all graphics.

0.50

10.   

Ai indicat numele tuturor variabilelor pe reprezentările grafice.

You showed the name of all variables on drawn graphics.

0.50

11.   

Ai atribuit valori tuturor punctelor importante de marcare ale gra­fi­celor.

You have assigned values for any impor­tant points of drawn plotting.

0.50

12.   

Ai atribuit unităţi de măsură corecte tuturor valorilor deter­minate sau repre­zen­tate.

You have assigned right measure units to all operated or represented values.

0.50

13.   

Ai desenat complet construcţiile auxiliare necesare pe re­pre­zentările grafice incluse.

You have entirely drawn the additional lines ne­ces­sary on included graphics.

0.50

14.   

Ai atribuit nume tuturor punctelor care delimitează seg­­mentele importante pentru metoda apli­cată pe con­­strucţia grafică realizat.

You have assigned names to all the points delimiting im­portant lines for the used method on the attached graphic.

0.50

15.   

Ai transformat corect şi explicit segmentele semnifi­ca­tive din construcţiile grafice în mărimi fizice prin utili­zarea factorilor de scară.

You have correctly and explicitly trans­for­med the sig­ni­ficant line segments in physical values using the scale factors.

0.50

16.   

Ai scris de fiecare dată, in mod explicit forma literală a re­la­ţiilor de calcul înainte de a le uti­li­za şi ai înlocuit în mod explicit toate valorile presupuse.

You have explicitly written the literal cal­culus rela­tion­ship before to use it and you have explicitly replaced the assu­med values.

0.75

17.   

Ai explicitat sursa (locul de unde ai luat) pentru valo­rile atribuite variabilelor din relaţiile de cal­cul.

You have explicitly referred the source where from you have taken the values used in calculus relation­ships.

0.50

18.   

Ai centralizat rezultatele lucrării într-un tabel final.

You have centralized the work results in a final table.

0.75

19.   

Ai formulat concluziile scrise în raport cu premisele date.

You have written the right conclusions according to exis­ting or given premises.

2.00

20.   

Ai efectuat corect toţi paşii algoritmilor aplicaţi în or­di­nea şi nu­mărul impus de natura cazului studiat.

You have performed all the used algorithms steps and the necessary step number according the studied si­tuation.

0.75

21.   

Ai studiat toate seturile de date impuse pentru solu­ţio­narea pro­blemelor lu­crării.

You have studied the all data set given to solve the work problems.

1.50

22.   

Ai inclus sau dat specificaţia sec­ven­ţelor de program pro­iec­tate, dacă ai folosit secvenţe de program.

You have included or given the specification, of de­sig­ned program sequences, if you have used program sequences.

2.50

23.   

Ai inclus structura informaţiei secvenţelor de program pro­iec­tate, dacă ai folosit secvenţe de program.

You have detailed the information structure used in designed program sequences, if you have used pro­gram sequences.

2.50

24.   

Ai inclus structura de procesare a informaţiei a sec­ven­ţelor de program pro­­­­iec­tate, dacă ai fo­lo­sit sec­venţe de program.

You have included or given the information proces­sing structure, if you have used program sequences.

2.50

25.   

Ai inclus tehnologia de testare a sec­venţelor de pro­gram proiectate, dacă ai folosit secvenţe de program.

You have included or given testing technology of designed program sequences, if you have used pro­gram sequences.

2.50

26.   

Ai inclus datele test ale secvenţelor de program, dacă ai fo­lo­sit secvenţe de pro­gram.

You have given the appropriate test information of program testing, if you have used program sequen­ces.

2.00

27.   

Ai dat algoritmul şi le­gătura cu celelalte relaţii de calcul sau etape ale lucrării, dacă ai folosit sec­venţe de program.

You have given the algorithm and the link with the other relationships or work stages, if you have used program sequences. 

1.50

28.   

Ai secţiune de concluzii, de comparare cu situaţia de referinţă dată, de com­­­pa­ra­re cu obiecti­ve­le pe care ţi le-ai stabilit.

You have given conclusion section, where you have comparisons with a given reference situation, where you give details on the established objectives and their accomplished. 

1.50

29.   

Ai prevăzut tabele de valori pentru graficele construite.

You have foreseen value tables for the built graphics.

0.50

30.   

Ai redactat toate notele de derogare în raport cu specificaţia iniţială (când este cazul).

You have elaborate the necessary derogation notes related to initial given or accepted specification, if is the case.

1.50

31.   

Ai prevăzut textele sursă ale programelor proiectate pe pagini separate în ca­drul lucrării şi ai no­tat numele fişierelor pe care le-ai depus în sursă.

You have printed the programs sources on separated pages inside the report and you have named the file names which are printed on paper.

1.50

32.   

Ai prevăzut şi completat fişierul de inventar al Cd-ului proiec­tu­lui

You have foreseen and fulfilled the inventory file of project CD.

0.50

33.   

Ai soluţionat în mod complet toate problemele propuse.

You have entirely solved the required study problems.

3.00

34.

Ai respectat numărul maxim de pagini stabilit pentru raport.

You have respected the maximum page number es­ta­blished for the required report.

2.00

 

B. Criterii sintetice. Sunt criteriile care descriu conţinutul ne­cesar în vederea evaluării în condiţiile în care cerinţele de con­for­mi­tate sunt respectate. Situaţiile care nu se regăsesc în cele date mai jos sunt tratate prin interpolare.

B. Synthetic criteria. The criteria are describing the ne­ces­sary con­­tents in order to assess the student work when the con­for­mity requirements are complied with. Situation which can­not be retrie­ved as further will be treated by interpo­la­ting.

Nivel acceptabil

Lucrarea cuprinde, cel puţin, pentru fiecare caz de studiat:

-    analiza situaţiei şi argumentarea soluţiei care ur­mează a fi aplicate pentru de­ter­mi­narea mo­de­lului cău­tat  pentru fiecare set de date im­pu­se.

-    reprezentarea grafică a datelor sau a in­di­ca­to­rilor sinte­ti­ce ale datelor fiecărui set.

-    realizarea co­rec­tă a con­struc­ţiilor grafice nece­sare pe reprezentarea grafică.

-    aplicarea corectă a  re­la­ţiilor de calcul şi deter­mi­­na­rea parametrilor modelului pentru fiecare set în parte.

-    verificarea modelelor determinate şi pre­ci­zarea con­­diţiilor în care valorile indicilor de calitate a mo­de­lelor au fost determinaţi pentru fiecare set de date în parte.

-    compararea modelului/modelelor obţinut / ob­ţi­nute în lucrarea curentă cu alte mo­de­le similare care tre­bu­iau determinate până la acest mo­ment pentru acelaşi set de date.

-    sintetizarea rezultatelor obţinute, modele şi in­dicii de calitate, într-un tabel şi formu­larea de con­cluzii asupra condiţiilor care au influenţat ca­li­tatea mo­de­le­lor obţinute.

Nivelul acceptabil este asimilat notei 7(şapte), în con­diţiile respectării întocmai a tuturor cerinţelor de­fi­nite.

Acceptable level

The report involves, at least, for each study case:

-    Case analysis and reasoning of solution which will be used in order to obtain the searched model for each given data set.  

-    Data or performance indexes of each data set plotting.

-    Correct achievement of necessary ad­ditio­nal lines on the plotting.

-    Correct using of calculus relationships and de­ter­mining of model parameters for each data set.

-    Obtained model checking and specifying the con­ditions where the model quality index was cal­cu­lated for each data set.

-    Comparing the obtained model/models in cur­rent work with similar model obtained using similar pre­vious methods for the same data set.

-    Synthesizing the obtained results, mo­dels and in­dexes in a table and conclu­sions wording on the con­ditions influen­cing the obtained model quality.

The acceptable level is assimilated to 7(seven) grade when the defined requi­re­ments are exactly fulfilled.

 

Nivel bun

Lucrarea este acceptabilă, dar mai cuprinde:

-          soluţionarea completă şi corectă a tuturor pro­ble­melor de studiu propuse.

Nivelul bun este asimilat notei 10(zece), în condiţiile res­pectării întocmai a tuturor cerinţelor definite.

 

Good level

The reported work is acceptable but involve more:

-          Complete and correct solving of all required study problems.

The good level is assimilated to 10(ten) grade, when the defined requi­re­ments are exactly fulfilled.