Regulamentul disciplinei

1.  Preambul

Prezentul regulament este destinat asigurării condiţiilor concrete de desfăşurare a ac­ti­vi­tăţii disciplinei la care se referă. El este în­tocmit în acord deplin cu sistemul eu­ropean de transfer şi acumulare prin credite (ECTS[1])

Principiile de bază ale regulamentului sunt:
- o disciplină universitară poate fi promovată numai în momentul în care au fost înde­pli­ni­te toate obli­ga­ţiile şcolare im­pu­se.
- modul concret de evaluare a muncii unui student este dat în raport de modalitatea în care o­bli­gaţiile au fost în­de­plinite.
- toate obligaţiile şcolare stabilite sunt uniforme pentru toţi studenţii anului şi promoţiei şi se realizează în aceleaşi con­di­ţii de organizare şi de durată.
- toate etapele de lucru şi de îndeplinire a obligaţiilor trebuie cunoscute anticipat şi nu pot fi modificate decât în mod ex­­­cepţional şi pentru beneficiul tuturor participanţilor.
- orice iniţiativă care vine din partea unui student suplimentar îndeplinirii unei obligaţii şcolare trebuie răs­plă­tită.
- obligaţiile impuse studenţilor rezultă din considerente de aplicare a normelor pe­da­go­gice şi pro­fe­sio­nale şi din obliga­ţii­le impuse instructorilor  de poziţia lor de angajaţi ai unei instituţii a sta­tului.
- devenirea profesională a unui inginer impune combinarea permanentă şi armonioasă a sarcinilor de lungă durată şi in­ten­sitate moderată şi a celor de scurtă durată şi in­ten­sitate sporită.

In toate prevederile regulamentului se urmăreşte, în mod sistematic, asigurarea şi res­­pec­tarea dem­ni­tăţii umane a par­ti­ci­pan­ţilor la procesul de in­stru­ire.

Nu în ultimul rând, regulamentul precizează limitele autorităţii instructorului ca ele­ment reprezentativ al pu­terii.

Este o certitudine că acţiunile autorităţii nu trebuie să depăşească, niciodată, cadrul regulamentului care-i defineşte rolul în func­ţionarea sistemului în care ea se poate mani­fes­ta.

2.   Prevederi generale

Regula 1. Generalităţi şi definiţii

(1) [Valabilitatea regulamentului] Acest regulament are un caracter intern disciplinei nominalizate.

1. Prezentul regulament este destinat organizării activităţilor disciplinei aflate în planul de învăţământ al studenţilor secţiei de Automatică a Universităţii din Cluj Napoca.
2. In toate cazurile, în care regulamentul Universităţii nu se pronunţă, sunt recunoscute, în mod im­plicit, prevederile pre­zen­tului regulament.

(2)  [Definiţii] In cele ce urmează se vor utiliza următoarele sintagme sau abrevieri:

[Instructor principal:] Cadrul didactic responsabil de disciplină, însărcinat cu organizarea şi super­vi­za­rea tuturor activi­tă­ţilor disciplinei. Acesta este singurul responsabil pentru mo­dul de conducere a ac­ti­vi­tăţilor şi modului de evaluare şi notare a stu­den­ţilor.
[Instructor:] Cadrul didactic responsabil pentru o anumită activitate prevăzută a disci­pli­nei, însăr­ci­nat cu desfăşurarea ac­tivi­tăţii şi cu evaluarea ei.
[Administraţia facultăţii:] Decanul, prodecanii şi personalul secretariatului facultăţii.
[Publicare:] Orice formă care urmăreşte să facă cunoscută o informaţie de interes pentru studenţii a­nului. Pentru pu­bli­care se va utiliza pagina web a disciplinei şi setul de adrese de e-mail puse la în­demâna instructorului principal de stu­denţii anului, dacă un astfel de mod de comuni­care este acceptat.

(3)  [Activităţile de bază ale disciplinei] Activităţile de bază programate ale disciplinei sunt cursul, lucră­rile aplicative, studiul şi după caz, proiectul.

(4)  [Relaţia dintre instructor şi studenţii anului] Instructorul principal, şi eventualii instructori, po­se­dă un sin­gur mod de lu­cru cu studenţii anului de studii.

In vederea stabilirii unor relaţii eficiente ale studenţilor anului cu instructorul principal, studenţii vor de­sem­na, prin forme spe­cifice, pentru fiecare grupă, un şef de grupă, iar pentru întregul an de studii, un şef de an.

Aceste persoane vor fi cu totul răspunzătoare în faţa colegilor lor pentru orice discuţie sau poziţie sus­ţi­nută în numele aces­­tora cu instructorul prin­cipal.

In prima săptămână de activitate, instructorul principal publică modul de planificare a obligaţiilor şco­lare a­­ferente şi calen­darul anual al eve­ni­men­telor disciplinei. Orice modi­fi­care a termenelor şi datelor co­mu­ni­cate vor fi excepţionale şi vor fi co­mu­nicate, de re­gulă, cu cel puţin 14 zile înaintea datei afec­tate.

Regula 2.  Condiţiile de abordare a disciplinei

(1)  [Discipline premergătoare obligatorii] Disciplina nu poate fi abordată de către stu­denţii care nu au par­curs şi finalizat cu notă de promovare materiile premergătoare obli­ga­torii publicate ale  acesteia.

(2)  [Studenţii altor promoţii] Studenţii, care nu aparţin promoţiei şi care au prevăzută, în anul cu­rent, prin pla­nul de în­vă­ţă­mânt obligaţia disciplinei, au dreptul să frecventeze şi să participe la activităţile aces­teia nu­mai dacă au depus şi în­registrat o ce­rere de în­scri­ere la frecventarea disciplinei, până la data în­ce­perii anului universitar sau semestrului în care este planificată disciplina, la secretariatul facultăţii.

Cererile ulterioare nu vor fi luate în considerare.

Regula 3.   Obligaţii şcolare. Definire. Termene

(1)  [Definirea obligaţiilor şcolare] Obligaţiile şcolare sunt acele activităţi destinate pre­gă­tirii stu­denţilor în ca­­­drul disciplinei şi care sunt luate în con­si­de­rare pentru evalu­area globală a nivelului acu­mu­lat de cunoş­tin­ţe specifice dis­ci­plinei.

(2)  [Obligaţiile şcolare şi planul de învăţământ] Obligaţiile şcolare sunt stabilite prin planul de învă­ţă­mânt al disciplinei şi prin programul de pregătire adoptat de instructorul principal.

(3)  [Obligaţiile şcolare în condiţii normale] Obligaţiile şcolare se referă întotdeauna la studenţii unui an de studiu.

Obligaţiile şcolare sunt uniforme, atât pentru studenţii anului cât şi pentru studenţii repetenţi sau care, din diferite motive, re­­cuperează obligaţiile specifice disciplinei.

(4) [Obligaţiile şcolare în condiţii deosebite]  Pentru studenţii repetenţi şi cei care nu şi-au sus­ţinut exa­me­nele în se­si­u­nile pro­­gramate şi care, pe cale ad­ministrativă, au obţinut amânarea susţinerii exa­me­nului, toate obligaţiile stabilite se vor reface ne­con­­diţionat, indiferent de cauze.

Studenţii care din diferite motive nu şi-au putut susţine examenul disciplinei, deşi au avut toate o­bli­ga­ţiile şcolare pro­mo­vate, pot să se prezinte la exa­menul disciplinei într-un an ulterior, dacă alte re­gu­la­mente ale Universităţii o permit, cu acordul expres al instructorului principal.

Acest acord se va da în scris, pe cererea de reînscriere la frecventarea disciplinei a studentului de­pu­să în ter­me­nele re­gu­la­men­tare.

(5) [Tipuri  de obligaţii şcolare] Obligaţiile şcolare concrete sunt prevăzute în broşura de prezentare a dis­ciplinei. Aceste obli­gaţii pot fi: 1. Obligaţii şcolare cu predare la termen. 2. Obligaţiile şcolare pro­gra­ma­te.

(6)   [Obligaţii şcolare cu predare la termen] Obligaţiile şcolare cu predare la termen sunt:

1. temele de curs;
2. rapoartele lu­cră­rilor practice;
3. rapoartele de disciplină (sau de studiu);
4. proiectul disciplinei (unde este cazul).

(7)   [Obligaţiile şcolare programate] Obligaţiile şcolare programate sunt:

1. examenul median, scris;
2. co­loc­viul final sau de sus­ţinere a părţii aplicative la lucrările practice şi proiect;
3. examenul final al dis­ci­pli­nei - scris.

Toate obligaţiile şcolare prevăzute pentru anul de studiu în curs vor fi comunicate, în mod explicit şi din vreme, stu­den­ţilor.

(8)   Termene de predare a obligaţiilor şcolare] Obligaţiile şcolare cu predare la termen au în vedere in­ter­valele de timp după cum urmează:

1.Temele de curs şi rapoartele de disciplină au termene precizate în momentul emiterii lor. Ra­poar­tele lucrărilor practice au ca termen de depunere limită, începutul primei ore a ur­mă­toarei şe­din­ţe programate de lucrări practice sau termenele co­municate potrivit calendarului dis­ci­plinei.
2.Proiectul disciplinei se va elabora potrivit graficului stabilit de responsabilul de disciplină şi se va de­pu­ne la termenul şi locul pre­ci­zat prin ca­lendarul disciplinei.
3.Orice modificare excepţională a termenelor de la Regula 3 se va face numai în condiţii bine de­ter­mi­nate, comunicate din vreme de instructorul principal şi se vor referi întotdeauna la studenţii în­tre­gului an de studii.

(9)   [Condiţii de depunere a obligaţiilor şcolare]   Depunerea tuturor obligaţiilor cu predare la termen este re­cunos­cu­tă numai la locul, data şi ora pla­ni­ficată.

După termenul stabilit, rapoartele lucrărilor practice şi rapoartele de fază ale proiectului sau miniproiectelor sunt pri­mi­te cu o penalizare de un punct de notă finală pentru prima zi de întârziere apoi încă trei puncte de notă pentru mai mult de o zi de întârziere (24 de ore) dar nu mai mult de trei zile de la data termenului. 

După acest termen de graţie obligaţia va putea fi predată în anul universitar în curs numai ulterior examenului planificat, cu penalizarea dobândită.

Depunerea obligaţiilor şcolare cu predare la termen constituie condiţie de prezentare la activităţile de eva­luare ul­te­ri­oare progra­mate cum ar fi co­loc­viile, susţinerile sau examenele de orice natură.

Studentul care nu a fost prezent la locul şi timpul programat al activităţii prevăzute, nu este în­drep­tă­ţit să depună ra­por­tul activităţii aferente. In aceste condiţii el trebuie să refacă obligaţia respectivă po­tri­vit pre­ci­ză­rilor stabilite prin prezentul re­gu­la­ment.

(10)  [Evaluarea pe parcurs a obligaţiilor şcolare]   După predarea fiecărei obligaţii şcolare sta­bi­lite, într-un interval de timp re­zonabil, instructorul va asi­gura afişarea soluţiilor problemelor (dacă este cazul) pre­cum şi notarea obligaţiilor predate.

Regula 4.  Prezenţa la activităţi şi modalităţi de recuperare

(1)  [Prezenţa la activităţile programate]  Prezenţa la toate activităţile programate ale disciplinei este obli­ga­torie.

Incălcarea prevederilor regulamentului Universităţii cu referire la prezenţă se va trata în limitele aces­tuia.

Simpla prezenţă la orele activităţilor disciplinei nu poate fi invocată ca bază a dreptului de prezentare la oricare din for­mele de evaluare, la exa­me­nul final sau pentru promovarea disciplinei.

(2) [Recuperarea şi refacerea lucrărilor practice] In condiţii similare cu cele ale recuperărilor obligaţiilor res­tante ca la Regula 3 , orice student poate solicita refacerea a cel mult două lucrări prac­tice în vederea ob­ţinerii punctajului necesar pentru prezentarea la examenul disciplinei sau pentru mărirea notelor acor­date.

Dacă refacerea este solicitată după promovarea examenului, studentul nu mai este obligat să reia exa­me­nul, ci se va face o simplă recalculare de medie. In acest caz, studentul are obligaţia de a solicita ad­mi­nistraţiei facultăţii mărirea no­tei în con­diţii uzuale potrivit procedurii.

(3)  [Prezenţa la activităţile disciplinei în situaţii speciale] Se consideră situaţie deosebită participarea unui student la ac­ti­vităţile comune ale Uni­ver­sităţii cu altă Universitate.

In acest caz, se disting următoarele alternative:

1. Studentul nu participă la un număr mai mic de lucrări decât numărul maxim admis de lucrări prac­tice care se poate re­cupera şi nu există nici o legătură între instructorul principal şi proiectul sau ac­ti­vi­tatea în care studentul este implicat.In acest caz, studentul îşi va continua activitatea după sosirea în ţară şi nu va avea dreptul să se pre­zinte la exa­me­nul dis­ciplinei decât după recuperarea obligaţiilor restante în perioadele pla­ni­fi­cate.

2. Studentul nu participă la un număr oarecare de lucrări practice, dar a stabilit în prealabil cu in­struc­­torul prin­ci­pal mo­da­litatea în care trebuie să acţioneze la Universitatea gazdă în aşa fel încât activităţile realizate să fie asi­milate prin simi­la­ri­tate. In acest caz, studentul îşi va continua activitatea după sosirea în ţară, va fi evaluat pe baza muncii stabilite de comun acord cu instructorul principal şi, în raport de rezultatele sale, va avea dreptul să se prezinte la examenul dis­ci­pli­nei.

3. Studentul nu participă la un număr oarecare de lucrări practice, dar există un protocol de re­cu­noaş­tere re­ci­pro­că a ac­ti­vi­tăţilor şi re­zul­ta­telor evaluării. In această situaţie, pe baza protocolului oficial, instructorul principal va recunoaşte rezultatele a­cor­da­te de Uni­ver­si­tatea gazdă şi va per­mi­te continuarea activităţilor cu respectarea cerinţelor specifice dis­ciplinei.

4. Studentul nu participă la nici o activitate planificată şi există un protocol de recunoaştere re­ci­pro­că a acti­vi­tă­ţi­lor şi rezul­tatelor stu­den­tu­lui.

In acest caz, studentului i se va atribui nota stabilită pe baza procedurilor protocolului.

5. In toate celelalte cazuri, studentul va trebui să recupereze lucrările neefectuate în anul universi­tar în curs cu drept de prezentare la exa­me­nul disciplinei, dacă este cazul, sau va trebui să reia aceste activităţi într-un an uni­ver­si­tar ulterior cu drept de susţinere a examenului în anul respectiv.

Regula 5. Temele de curs. Lansare, întocmirea rapoartelor, predare, evaluare

(1)  [Definire] Temele de curs sunt destinate soluţionării unor probleme de studiu bazate pe cu­noş­tin­ţele a­cu­mulate până la ul­ti­mul curs predat. Textul problemelor va fi comunicat studenţilor până la fi­ne­le zilei în care a fost programat cur­sul.

(2)  [Intocmirea rapoartelor] Temele de curs se soluţionează iar rezultatele lor alcătuiesc ra­poar­te­le te­me­lor de curs. Fiecare temă are asociat un raport care se va întocmi pe baza normelor de redactare spe­ci­fice do­cu­mentelor şcolare şi pro­fe­sionale.

(3)  [Predarea rapoartelor temelor de curs] Predarea rapoartelor temelor de curs se va face până la ora 12:oo a zilei di­nain­tea datei cursului următor celui în care au fost formulate. Temele prezentate ul­terior nu sunt luate în considerare.

Predarea se va face la sediul Catedrei de automatică în timpul programului de lucru sau la sala de la­bo­rator în timpul ac­ti­vi­tăţii practice, dar numai până la momentul stabilit.

Temele de curs pentru semestrul în curs, nepredate la momentul stabilit, nu pot fi refăcute sau re­cu­pe­ra­te. Ele vor fi eva­lu­ate cu zero şi vor in­tra în acest fel în media temelor de curs şi, apoi, în calculul me­diei dis­ci­pli­nei.

Regula 6.   Proiectul/Miniproiectele disciplinei. Elaborare, finalizare, evaluare

(1) [Elaborare] Proiectul/Miniproiectele disciplinei se vor elabora în acord cu normele de redactare specifice şi potrivit gra­fi­cu­lui sta­bi­lit şi co­municat de instructor.

Predarea rapoartelor fazelor proiectului/miniproiectelor, potrivit graficului stabilit, este obligatorie.

Fiecare fază de proiect este corectată şi notată separat şi considerată în cadrul unei medii ponderate îm­pre­ună cu lu­cra­rea finală.

Condiţiile de evaluare şi de ponderare vor fi comunicate şi afişate la începutul activităţii de proiect.

(2) [Predarea anticipată a rapoartelor de fază] Studenţii pot preda anticipat rapoartele de fază în raport de planificarea ini­ţi­a­lă. După calitatea ra­poar­te­lor predate anticipat, autorii lor pot bene­fi­cia de bonificaţii în con­di­ţiile acestui regulament.

Rapoartele fazelor de predare se vor putea preda numai în ordinea planificată. Predarea unui raport de fază, fără pre­da­rea raportului de fază an­terior, se consideră neîn­de­pli­nire a obli­ga­ţii­lor şi se acceptă cu penalizarea menţionată ca la Regula 3 pct.9.

(3) [Nepredarea rapoartelor de fază] Nepredarea rapoartelor de fază se pena­li­zea­ză prin notarea cu zero puncte în ansamblul evaluării acti­vi­tăţii de proiect / miniproiect.

(4) [Finalizare şi evaluare] Notarea proiectului/miniproiectelor se face indiferent de notele etapelor intermediare. Dacă nota finală pentru proiect/miniproiect este mai mică decât 5(cinci), obligaţia trebuie refăcută şi refacerea se va programa ulterior sesiunii de examene pentru semestrul în curs.  

(5) [Relaţia dintre proiect şi examen] Nedepunerea la termen a proiectului disciplinei antrenează după sine pierderea drep­tu­lui de prezentare la exa­men în sesiunea planificată co­res­pun­zătoare şi amânarea pre­zentării pentru sesiunea de examene ur­mă­toare dacă o astfel de se­siune există, cu în­de­pli­nirea în­toc­mai a obligaţiei sau obli­ga­ţiilor restante potrivit planificărilor de re­­cu­perare existente.

Proiectul/Miniproiectele disciplinei constituie condiţie de prezentare la examen prin faptul că rapoartele de fază şi pro­iec­tul final trebuie pre­date până la mo­men­tele stabilite, că proiectul final trebuie susţinut la data plani­fi­cată şi evaluat prin nota minimă 5(cinci).

Regula 7.  Lucrările practice. Elaborare, finalizare, evaluare, recuperare

(1)   [Elaborarea lucrărilor]   Lucrarea practică se consideră efectuată şi se notează cu nota maximă când, în mod cumulativ :

1. raportul lucrării urmează întrutotul programul de lucru precizat în momentul emiterii temei;
2. sunt îndeplinite toate condiţiile de formă impuse raportului lucrării;
3. raportul are concluziile la tema enunţată complet formulate;
4. raportul are soluţionate toate problemele de studiu aferente lucrării;
5. autorul poate justifica din materialul scris şi partea experimentală pusă la dispoziţia sa orice rezultat fi­nal sau inter­me­diar aflat în raportul scris al lucrării prac­tice.

Indeplinirea parţială a condiţiilor 1…5 de la Regula 7 se notează proporţional cu modul de înde­pli­nire a ba­remului im­pus.

Condiţia 5 a Regula 7 este definitorie. Dacă această condiţie nu este îndeplinită, lucrarea practică se con­si­deră ne­efec­tu­ată şi se cotează cu nota unu.

Nivelul de pregătire teoretică a lucrărilor practice poate fi verificat prin sondaj la începutul orelor iar ne­rea­lizarea punc­ta­ju­lui minim necesar con­du­ce la suspendarea dreptului de a efectua lucrarea res­pec­tivă.

Prin suspendarea acestui drept, lucrarea se consideră ca neefectuată. Lucrarea neefectuată, în aceste con­diţii, va fi re­cu­pe­rată potrivit normelor ge­­nerale de recuperare a lucrărilor.

(1) [Condiţii de evaluare] Textele rapoartelor lucrărilor practice nu trebuie să copieze conţinutul refera­tu­lui oferit de către in­structor ci vor trebui să cuprindă, în principal, munca şi rezultatele muncii studentului.. 

Listarea codurilor sursă se va face întotdeauna pe pagini separate, cu notă explicativă prin care să se precizeze con­ţi­nu­tul şi funcţiile secvenţelor pre­zen­tate.

Fiecare text sursă va avea precizat numele fişierului unde textul a fost depus şi se găseşte.

Rapoartele lucrărilor practice trebuie să conţină, funcţie de temă:

- descrierea activităţile efectiv realizate de student, cu paşii şi rezultatele intermediare, cu justificarea de­ci­ziilor luate,
- reprezentările grafice, pentru datele numerice sau tabelare, după caz, ale rezultatelor obţinute,
- răspunsurile la problemele propuse în programul de lucru al lucrării,
- concluziile şi interpretările degajate prin realizarea lucrării în raport cu cele învăţate,
- etapele de proiectare, tehnologiile de testare şi  datele de test pentru secvenţele de program.
- soluţiile problemelor de studiu impuse.

Modul concret de realizare a rapoartelor va urmări îndeaproape normele de redactare  şi editare ce au la bază acest subiect.

(2) [Predarea lucrărilor] Pentru nepredarea raportului unei lucrări practice efectuate la termenul pla­ni­ficat se acordă o penalizare la nota finală de un punct de notă pentru prima zi de întârziere apoi încă trei puncte de notă pentru mai mult de o zi de întârziere (24 de ore) dar nu mai mult de 10 zile de la data termenului.

(3)  [Dosarul activităţii practice] Fiecărui student i se întocmeşte un dosar în care se includ toate ra­poar­tele  acti­vi­tă­ţi­lor efec­tuate de-a lungul semes­tru­lui.

Pentru aceasta, fiecare student va prezenta la începutul semestrului un dosar cu coperte de carton cu aripi egale şi cu şină, iar fiecare raport pre­dat va fi capsat şi perforat pentru îndosariere. Aceste cerinţe intră în condiţiile de pre­dare ale obli­ga­ţii­lor respective.

Pentru păstrarea eventualului suport magnetic cu texte sursă, studentul va depune odată cu dosarul ac­ti­vi­tăţilor practice şi un plic format (11mm x 16mm) pe care-l va fi lipit cu faţa plicului pe partea in­te­ri­oară, centrală copertei  pos­te­ri­oare  a do­sa­rului, cu aripioara de închidere spre interiorul do­sa­rului.

Coperta dosarului se va completa cu informaţia potrivit normelor de preparare a materialelor scrise.

Instructorul va preciza pe fiecare raport sau lucrare predată, data depunerii ei pentru a se putea pune în evidenţă modul în care termenele im­puse au fost respectate.

(4) [Regimul textelor sursă aferent lucrărilor practice şi proiectului ]Potrivit specificului lucrărilor prac­tice şi/sau proiec­tu­lui / proiectelor, când este cazul, în ve­de­rea sus­ţinerii părţii aplicative a acestora, fie­care student va depune pe un suport mag­ne­tic toate a­pli­caţiile şi problemele re­zol­vate pe care va trebui să le cu­noas­că şi să le argumenteze în faţa in­struc­to­rului.

Conţinutul listat al acestor fişiere va trebui depus la termenul planificat, împreună cu raportul lucrării a­fe­rente.

In situaţiile în care, din obiectul lucrările practice rezultă necesitatea realizării unor secvenţe de pro­gram, textul sursă se va depune pe un suport magnetic la data precizată de conducătorul activităţii.

Textul sursă al secvenţelor realizate se va depune în scris la data planificată de predare a lucrării în con­­diţiile cu­rente de realizare a ale rapoartelor. Pentru această situaţie, se admite ca textul sursă să fie lis­tat pe o pagină separată şi pe urmă­toa­rele prin utilizarea unei imprimante.

Pe pagina unde este listat textul sursă se va preciza în mod explicit numele fişierului sub care acesta va fi găsit, cu res­pec­tarea regulilor de for­mare a acestui nume.

Dacă textul sursă de pe suportul magnetic diferă de textul sursă listat, studentul este obligat să depună odată cu suportul nota de derogare prin care să fundamenteze în mod complet necesitatea modificării.

Lipsa notei de derogare în această situaţie conduce la recunoaşterea secvenţei în forma listată.

(5) [Regimul restanţelor de la activităţile practice] In cazurile de absenţe de la programul ac­ti­vi­tă­ţilor di­­dac­tice planificate, se vor putea recupera un număr de lucrări potrivit reglementărilor uni­ver­sităţii în vigoare la data cererii de recuperare.

Recuperarea, dacă aceasta este planificată,  se va realiza într-o perioadă programată, potrivit pla­ni­fi­cării anuale a ac­ti­vi­tăţilor disciplinei, iar ter­me­nele de depunere a rapoartelor lucrărilor se vor referi la aceste date.

Recuperarea lucrărilor practice se va putea face pe baza unei cereri exprese de recuperare a obli­ga­ţiilor şcolare res­tan­te ale disciplinei , în­re­gis­trate la secre­ta­riatul catedrei de au­tomatică, în care se vor pre­ciza, în mod explicit, nu­me­rele lucrărilor prac­tice ce se do­resc a fi recuperate.

Cererea va avea anexată dovada de plată în original a taxei prevăzute de administraţia Universităţii cu precizarea dis­ci­plinei şi numelui in­struc­to­rului, responsabil cu desfăşurarea activităţii de recuperat.

(6) [Recuperarea lucrărilor practice] Recuperarea lucrărilor practice se va face numai în afara orelor di­dac­tice normal pro­gra­­mate, după examenul programat al disciplinei şi în limita timpului disponibil al per­so­na­lului didactic afectat acestor ac­tivităţi sau în baza unor reglementări valide ale Uni­ver­sităţii, dacă aceste pre­ve­deri există şi sunt publice.

Neprezentarea studentului la recuperarea solicitată pentru care a achitat taxele menţionate, este con­si­de­rată ca o ab­senţă care va fi recuperată la rândul său în aceleaşi condiţii, dacă acest lucru este posibil prin pla­nificarea anuală a ac­tivităţilor dis­ci­pli­nei.

Taxa achitată pentru lucrarea neefectuată nu se va putea recupera, ea acoperind o obligaţie realizată de către Uni­ver­si­tate şi personalul acesteia.

La o şedinţă planificată de recuperare nu se poate efectua mai mult de o lucrare practică.

Regula 8. Activitatea de avizare

(1) [Obiectul avizării] Avizarea face parte din obligaţiile conexe ale activităţii la disciplină şi constă în analiza şi verificarea condiţiilor de conformitate de către fiecare student, numiţi în continuare consilieri, a lucrărilor unor colegi pentru care sun acreditaţi de instructor.

(2) [Numirea consilierilor] Numirea consilierilor se face în raport de numărul de ordine al fiecărui student în cadrul listei oficiale a grupei.

(3)[Condiţiile de avizare] Condiţiile de avizare sunt oferite de instructor şi la ele se adaugă con­diţiile generale de redactare şi editare a lucrărilor şcolare.

(4) [Procedura de avizare] Paşii procedurii sunt:

Pasul 1: La termenul de predare stabilit în calendarul disciplinei, fiecare student-autor îşi pune lucrarea elaborată într-un fişier de tip *.pdf (prin excepţie de tip *.doc pentru Word 2003) care poartă numele

<număr grupă>.<tip obligaţie cu număr pe două pozitii NN>.<etapă obligaţie>.<nume student autor>.<iniţială nume tată student autor>.<iniţială prenume student autor>.pdf

unde:

<număr grupă> reprezintă un grup două cifre afectat de instructor fiecărei formaţii,

<tip obligaţie cu număr pe două pozitii NN> poate fi „mpNN” , dacă este cazul pentru miniproiect, „pd” pentru proiect de disciplină fără număr, „rsNN” pentru raport de studiu,

<etapă obligaţie> reprezintă un grup de două caractere oferit de instructor în momentul în care se prevede calendarul disciplinei,

<nume student autor>.<iniţială nume tată student autor>.<iniţială prenume student autor> sunt specifice fiecărei persoane cu precizarea că pentru cei care posedă mai multe prenume se va alege primul prenume declarat oficial.

Toate informaţiile din numele  fişierului se scriu cu literă mică.

Exemple: "01.mp02.s1.pop.d.i.pdf" pentru miniproiect, "01.pd.f1.pop.d.i.pdf" pentru proiect de disciplină.

Numelui documentului final i se asociază pentru  <etapă obligaţie> grupul „00” cum ar fi  "01.mp02.00.pop.d.i.pdf" pentru miniproiect în formă finală, "01.pd.00.pop.d.i.pdf".

Pasul 2: Fişierul codificat se expediază simultan la adresa de electronică indicată de instructor şi la adresele consilierilor acreditaţi până la momentul limită al termenului planificat.

Pasul 3: Instructorul confirmă fiecare primire de fişier.

Pasul 4: Fiecare consilier confirmă primirea lucrării în termen de cel mult 12 ore de la primirea acesteia.

Pasul 5:  Dacă studentul-autor nu primeşte confirmare în timpul impus de 12 ore, măreşte cu o unitate numărul de ordine al persoanei sesizate drept consilier şi ia din grupă următorul consilier căruia îi trimite fişierul lucrării de avizat. Lucrarea se expediază simultan şi instructorului.

Pasul 6: Persoanele nominalizate drept consilieri analizează lucrarea şi până la ora 24:oo a primei zile de lucru următoare zilei în care a primit lucrarea realizează raportul de avizare şi-l expediază simultan instructorului şi autorului. Codificarea fişierului cu raportul de avizare va fi  

<număr grupă>.<tip obligaţie>.<etapă obligaţie>.<nume student autor ).<iniţială nume tată student autor>.<iniţială prenume student autor>.avz.<nume student consilier ).<iniţială nume tată student consilier>.<iniţială prenume student consilier>.pdf.

Exemple:  "01.mp02.s1.pop.d.i.avz.kertesz.g.g.pdf" pentru aviz de miniproiect,  "01.pd.f1.pop.d.i.avz.kertesz.g.g.pdf" pentru aviz proiect de disciplină.

Pasul 7: Instructorul şi autorul confirmă consilierului primirea raportului de avizare.

Notă: toate mesajele şi confirmările vor fi păstrate de fiecare parte pentru a putea dovedi sincronizarea şi realizarea misiunii.

(4) [Efectele avizării] Studentul autor poate corecta în lucrarea finală neajunsurile raportate de consilier. Cu toate acestea în lucrarea finală, în anexă va apărea forma predată a etapei care se corectează. Această formă este cea corectată şi notată.

Dacă se produce corectarea atunci nota finală pentru obligaţie este

no=0.8 (no1+no2+….+nom)/m +0.2 x nc

unde no este nota obligaţiei sunt notele fazelor avizate no1,no2>,….,nom iar nc este nota obţinută prin corectarea lucrării corectate în urma avizării.

Studentul autor care predă lucrarea şi nu o expediază consilierului este penalizat cu 2.oo puncte.

Studentul autor care nu predă lucrarea trece în procedura de penalizare pentru întârziere dar obligaţia de a expedia lucrarea întârziată la consilier nu dispare. Consilierul nu este obligat să întreprindă vreo acţiune.

Consilierul care nu-şi efectuează atribuţia din vina sa este penalizat cu 2.oo puncte astfel încât notarea lucrării sale începe de la nota 8.oo.

 

Regula 9. Colocviul activităţilor practice. Desfăşurare, finalizare, evaluare, recuperare

 (1)  [Condiţiile de prezentare la colocviu] Condiţiile de prezentare la colocviul activităţii de laborator sunt:
- toate lucrările programate să fi fost efectuate,
- toate rapoartele lucrărilor practice să fi fost predate la termenele stabilite şi notele acordată fiecărui raport să fie de mi­ni­mum cinci.

(2) [Desfăşurare de colocviu] Colocviul de evaluare a modului de cunoaştere a lucrărilor practice ur­mă­reşte:

- justificarea tuturor datelor şi rezultatelor prezentate în rapoartele lucrărilor practice;
- cunoaşterea deprinderilor, tehnicilor şi modului lor de utilizare precizate prin programul de des­fă­şu­rare a lucrării,
- modul de soluţionare al problemelor prevăzute în textul lucrării sau impuse de instructor şi des­ti­nate fixării cu­noş­tinţelor in­troduse prin parcurgerea lucrării practice efectuate.

(3)[Evaluare şi refacere de colocviu]  Evaluarea şi refacerea operaţiilor sau paşilor unor segmente din lu­crare se face cu re­ferire strictă la materialul scris aflat în raportul lucrării şi la cerinţele temei lucrării.

Prin acest colocviu, media iniţială de evaluare a rapoartelor se poate păstra sau poate fi diminuată.

Imposibilitatea:
- de a efectua segmentul de lucrare solicitat şi existent în raportul lucrării sau
- de a regăsi rezultatele cuprinse sau
- de reluarea a unui segment al lucrării, în condiţii similare, specificate de instructor,
se penalizează cu anularea notei acordate pentru respectivul raport şi notarea sa cu unu. In acest caz, stu­den­tul este o­bli­gat să refacă aceea lucrare în limitele regulilor cu referire la recuperare şi a calendarului dis­ci­pli­nei stabilit acestei ac­ti­vi­tăţi.

Regula 10. Examenul median şi examenul final. Desfăşurare, evaluare

(1) [Examene de disciplină] Disciplina are prevăzute două examene de verificare: un examen median şi un examen final. Am­bele examene se des­fă­şoa­ră în aceeaşi manieră.

(2) [Examen median] Examenul median este programat de regulă în prima săptămână după mijlocul se­mes­trului, în timpul pri­mei ore de curs pla­ni­fi­cate. Examenul median este obligatoriu în vederea par­ti­cipării la examenul final al disciplinei şi nu mai poate fi recuperat sau refăcut în anul uni­ver­sitar în curs.

Nota obţinută este parte a notei finale a disciplinei. Valoarea notei examenului median nu este condiţie de prezentare la exa­­menul final.

Neparticiparea la examenul median se evaluează cu zero care este luată în considerare la cal­cu­lul notei finale.

Subiectele examenului median sunt bazate pe materia predată la curs sau însuşită prin formele prac­ti­ce până la data pro­gra­mată. Materia verificată nu constituie, în mod necesar, o degrevare pentru exame­nul fi­nal al disciplinei.

(3) [Examen final] Participarea la examenul final al disciplinei este posibilă numai dacă:

- lucrările practice/miniproiectele au fost realizate în totalitate,
- rapoartele tuturor lucrărilor practice/miniproiectelor au fost predate şi evaluate fiecare cu nota minimă individuală de 5(cinci),
- colocviul lucrărilor practice/miniproiectelor/proiectului a fost susţinut şi în urma sa toate rapoartele au fost evaluate cu nota mi­ni­mă 5(cinci),
- mediile pentru fiecare activitate practică, adică a rapoartelor de disciplină şi a rapoartelor lucră­ri­lor practice în urma sus­ţi­ne­rii colocviului, este de minimum 5(cinci), ca notă nerotunjită superior.

Pentru situaţiile în care condiţia de acces în examenul final nu este îndeplinită, studenţii vor putea so­li­ci­ta refacerea a cel mult două lucrări prac­ti­ce şi apoi reluarea colocviului activităţii practice, dar numai înaintea sesiunii următoare de examene, în con­diţiile prezentului regulament şi numai dacă o astfel de re­cu­perare este prevăzută în calendarul anual al disciplinei.

Modul de desfăşurare a recuperărilor sau refacerilor pentru obligaţiile care nu permit intrarea la exa­me­nul final al dis­ci­pli­nei din cauza notării in­su­ficiente este similar lucrărilor normale.

In vederea evaluării corecte a tuturor studenţilor, examenul final al disciplinei se va desfăşura, de re­gulă, în mod si­mul­tan cu toate grupele anului şi cu aceleaşi subiecte sau, în aşa fel încât, subiectele să fie ace­leaşi sau cât mai uni­forme.

Participarea la examenul disciplinei se face numai la solicitarea expresă a studentului.

Acesta va depune pe cale electronică un formular tip de cerere de înscriere la examenul disciplinei), în acest sens, până la ora 9:00 a penultimei zile dinaintea datei pro­gramate examenului pe adresa instructorului principal sau potrivit calendarului anual de activităţi al disciplinei. Termenul prevăzut  în calendarul dis­ciplinei este întotdeauna prioritar.

(4) [Subiecte de examen] Examenele disciplinei sunt prevăzute sub forma scrisă şi lucrarea se prezintă sub forma unei co­lec­ţii de subiecte pro­ble­ma­ti­zate din întreaga materie predată la curs şi însuşită la lu­cră­rile prac­tice şi proiect.

Problemele de examen pot fi sub forma de:
- colecţie de alternative de rezultate parţiale cu referire la situaţii precizate,
- întrebări cu răspuns liber,
- combinat, adică probleme cu alternative, unde toate alternativele oferite trebuie justificate prin răs­puns liber, iar al­ter­na­ti­vele alese trebuie justi­fi­cate.

(5) [Bonificare individuală] Dacă nota medie acumulată de un student pentru aplicaţiile practice şi nota pentru proiect sunt egale sau mai mari de cât 8(opt) studentul poate opta între a renunţa la examen şi a rămâne cu nota nota medie primită sau de a participa la examenul disciplinei. In cazul renunţării la examen  nota acordată la examen media ponderată a celor două probe ca şi cum examenul nu ar fi fost probă solicitată. 

(6) [Bonificare selectivă concurenţială] Pentru rezultatele activităţilor aplicative (mai puţin proiectul de dis­ciplină, când acesta există) studenţii be­ne­fi­ciază de un sistem de bonificare concurenţial.

Pentru aceas­ta, în urma fiecărei evaluări parţiale, pe etape, sau globale, pe ansamblul obligaţiilor de tip apli­ca­tiv, stu­den­ţii care au rezultate valide, adică toate mai mari sau egale cu 5(cinci), sunt clasificaţi pe baza rezul­ta­telor lor pe struc­tura scalei de cla­si­ficare ECTS adică în grupele valorice A,B,C,D şi E. In raport de gru­pa valorică în care se încadrează, studentul bene­fi­ciază de o bonificaţie care re­pre­zintă proporţia din nu­mă­rul total de pro­bleme din subiectul examenului final al disciplinei de care este degrevat la prima prezen­tare.

Pentru aceasta în momentul examenului, în raport de clasificarea pe care o posedă, soluţionarea tuturor pro­ble­me­lor în proporţia angajată de calificativ va conduce la obţinerea notei maxime la examenul scris iar soluţionarea tuturor pro­ble­melor, adică şi a celor de care este degrevat, va conduce la obţinerea notei ma­xi­me la aceeaşi probă împreună cu bo­ni­ficarea acor­da­tă. Pentru soluţionarea subiectului care se încadrează între aceste limite se face în mod proporţional.

Bonificarea selectivă concurenţială se face numai la primul examen la care studentul participă. Pentru ce­le­lalte sesiuni ulterioare, în acelaşi an sau în alţi ani ulteriori universitari, se consideră că bonificarea nu a existat.

Tabelul  1.Clasificarea ECTS şi ponderile bonificaţiei acordate pentru examenul final al disciplinei.

Clasificarea ECTS

Grupa de note la care se referă clasificarea din numărul total de medii valide realizate cu toate note valide [%]

Bonificaţie

[%]

A

10

15

B

25

10

C

30

-

D

25

-

E

10

-

(7)  [Evaluare rezultatelor examenului] Notarea examenelor disciplinei se face prin cumularea punc­ta­jelor acordate fiecărei pro­bleme.

Punctajul acordat pentru fiecare problemă este unitar şi el rezultă funcţie de numărul de alternative co­rect soluţionate, când subiectele sunt cu alter­na­tive sau prin notarea problemei, când aceasta este cu for­mat liber.

Nota finală la examene se obţine prin raportarea punctajului obţinut la punctajul maxim posibil pentru se­tul de probleme pro­pus, fiecare problemă de so­luţionat fiind cotată cu valoarea maximă unitară,  în funcţie de intervalele din Tabelul 2.

Nota unu este acordată din oficiu în urma participării la examen.

Tabelul  2. Corespondenţa dintre valoarea raportată a punctajului şi nota corespunzătoare atribuită examenului.

Valoare

Nota

Valoare

Nota

Valoare

Nota

Valoare

Nota

0.00… 1.00

1.00

1.01… 3.00

1.25

3.01… 6.00

1.50

6.01… 8.00

1.75

8.01…12.00

2.00

12.01…14.00

2.25

14.01…17.00

2.50

17.01…19.00

2.75

19.01…22.00

3.00

22.01…24.00

3.25

24.01…27.00

3.50

27.01…29.00

3.75

29.01…33.00

4.00

33.01…34.00

4.25

34.01…36.00

4.50

36.01…38.00

4.75

38.01…39.00

5.00

39.01…40.00

5.25

40.01…42.00

5.50

42.01…44.00

5.75

44.01…45.00

6.00

45.01…47.00

6.25

47.01…48.00

6.50

48.01…49.00

6.75

49.01…51.00

7.00

51.01…53.00

7.25

53.01…54.00

7.50

54.01…55.00

7.75

55.01…57.00

8.00

57.01…59.00

8.25

59.01…64.00

8.50

64.01…68.00

8.75

68.01…73.00

9.00

73.01…78.00

9.25

78.01…83.00

9.50

83.01…87.00

9.75

91.01…

10.00

10.00

10.00

10.00

Selectarea unei alternative incorecte din totalul alternativelor posibile ale unei probleme construite cu al­ter­na­tive  sau com­binată, alternative şi răs­punsuri cu format liber, conduce la acordarea diminuarea punc­ta­jului obţinut prin acumularea alter­na­tivelor corecte alese. Diminuarea punctajului prin penalizare nu poate fi realizată sub valoarea de zero.

Dacă problema este combinată, atunci lipsa răspunsului liber aferent complet, înseamnă pierderea punc­­telor care ar re­veni în urma selectării alter­na­ti­velor considerate corecte nejustificate.

Regula 11. Modul de evaluare a activităţii globale a studenţilor

(1) [Relaţii generale de evaluare globală] Evaluarea activităţilor de pregătire a studenţilor este realizată pe baza re­zul­ta­te­lor parţiale după cum sunt pre­­ci­zate în Tabelul 3.

Pentru situaţiile când o obligaţie şcolară lipseşte ca urmare a modului de desfăşurare a activităţii di­dac­tice, pentru eva­lu­a­re se consideră că obligaţia res­pectivă nu s-a născut, deci nu pot exista nici un fel de con­secinţe pentru studenţi.

Notele componente ale notei finale de evaluare a disciplinei.

Tabelul  3. Notele componente ale notei finale a disciplinei.

Nota intermediară

Componenta

Semnificaţia

na

nt

Nota medie de evaluare a temelor de curs

nd

Nota medie de evaluare a rapoartelor de disciplină

nlp

Nota medie de evaluare a rapoartelor lucrărilor practice.

nem

nem

Nota medie de evaluare a examenului median.

np

np

Nota de evaluare a proiectului disciplinei

ne

ne

Nota obţinută la examenul final scis al disciplinei

(2) [Determinarea notei globale a disciplinei] Calculul notei de apreciere a disciplinei se determină numai dacă nota exa­me­nului final scris este de minim 5 (cinci) şi se face cu relaţia

n = (pa x na + pp x np+ pem x nem+ pe x ne)                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (1)

  unde ponderile sunt cele date în Tabelul 4, iar notele sunt cele din Tabelul 3.

Media notelor activităţilor aplicative se determină de asemenea în mod ponderat cu relaţia

na = (pt x nt + prd x nrd+ plp x nlp)        

(2)

  unde mulţimea obligaţiilor este {t, rd, lp, em} iar pi reprezintă pon­derile asociate re­zul­ta­telor eva­­luărilor obli­ga­ţiilor şi anunţate la în­ce­putul se­mestrului de către instructorul principal.

In relaţia de calcul a notei activităţilor aplicative, indicii care apar sunt numai pentru acele activităţi care au fost evaluate pentru toţi stu­den­ţii în ca­drul perioadei unui semestru.

Semnficaţia ponderilor de calcul care intră în modul de determinare a notei fi­nale sunt date în Tabelul 4, iar pentru media acti­vi­tă­ţii aplicative sunt cele din Tabelul 5.

Tabelul  4. Ponderile grupelor de obligaţii şcolare în nota finală

Ponderea

Semnificaţia

pa

Ponderea mediei de evaluare a activităţilor aplicative în nota finală.

pp

Ponderea notei de evaluare a proiectului disciplinei în nota finală.

pem

Ponderea notei de evaluare a examenului median în nota finală.

pe

Ponderea notei de evaluare a examenului disciplinei în nota finală.

Tabelul 5. Ponderile elementelor componente în media activităţilor practice.

Ponderea

Semnificaţia

pt

Ponderea mediei de evaluare a temelor de curs

prd

Ponderea mediei de evaluare a rapoartelor de disciplină.

plp

Ponderea mediei de evaluare a lucrărilor practice/miniproiectelor.

(3) [Premierea iniţiativei] Pentru orice iniţiativă finalizată a unui student, pentru oricare din ac­ti­vi­tăţile ce con­stituie obligaţii ale disciplinei, in­struc­torul poate acor­da bonificaţii care pot avea un cuantum de până la jumătatea valorii maxime a punctajului aferent obligaţiei respective.

Acordarea bonificaţiei este condiţionată de soluţionarea obligaţiei respective la nivelul minim suficient. Acest nivel minim suficient trebuie obţinut fără aplicarea punctajului aferent unei iniţiative su­plimentare.

(4) [Publicarea rezultatelor finale ale disciplinei] Rezultatele finale ale disciplinei se vor publica atât ca note prin valori nu­me­rice cât şi prin cali­fi­ca­tive ECTS potrivit Tabelului 1.

Rezultatele finale vor fi afişate până la ora 13:oo a primei zile lucrătoare zilei care urmează examenului după trecerea unui interval de cel puţin 24 de ore de la ora când se termină examenul final.

(5) [Contestarea rezultatelor finale ale disciplinei] Rezultatele finale pot fi contestate până la ora 13:oo a zilei care ur­mea­ză zilei de afişare a rezultatelor finale ale disciplinei.

Contestarea se face în scris cu precizarea motivelor concrete care o determină şi a efectelor pe care contestatorul le solicită prin depunerea petiţiei. Petiţia se depune la secretara Catedrei de automatică.

(6) [Soluţionarea contestaţiilor rezultatelor finale ale disciplinei] Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de 2 ore de la finalizarea termenului de depunere a petiţiei. Dacă este cazul, instructorii vor anunţa contestatorul de necesitatea prezenţei sale pentru soluţionare sau de prelungirea acestui interval de timp care nu poate însă depăşi 4 ore de la finalizarea termenului de depunere a petiţiei. Rezultatul final se publică după care documentele oficiale ale examenului vor fi depuse la secretariatul facultăţii.

4. Prevederi finale

Regula 12. Alte aspecte organizatorice ale disciplinei

(1) [Consultaţii ] Programul de consultaţii a disciplinei este săptămânal, cu durata de o oră şi este asi­gu­rat de către in­struc­to­rul prin­cipal la sediul Ca­te­drei de Au­to­matică a Universităţii Tehnice (sala 350) sau în altă sală precizată la începutul se­mes­tru­lui potrivit orarului disciplinei.

(2) [Recuperarea rapoartelor disciplinei]  După promovarea examenului disci­pli­nei, studentul poate so­li­cita în scris şi primi mapa cu toate rapoartele depuse.

Recuperarea mapei se va face după depunerea for­mularului tip al cererii de re­cu­perare a do­sa­ru­lui activităţii personale va fi depus la secretariatul catedrei de au­to­ma­tică până la ora 12.00 a zilei de miercuri a săp­tă­mânii a 02-a a anului calendaristic următor pro­movării dis­ci­plinei, iar re­cu­perarea va fi posibilă tot acolo, în cursul celei de-a 03-a săptămâni, zilnic între orele 10.00-12.00.

După acest interval de timp, mapa poate fi distrusă.

Toate cererile scrise, împreună cu alte documente justificative sau impuse de procedurile menţionate vor fi depuse şi în­re­gistrate din timp sau în con­di­ţiile im­pu­se la secretariatul Catedrei de automatică.

Pentru cazurile deosebite care se referă la studenţi aflaţi în situaţii de sănătate sau stare fizică ce îi îm­pie­dică să participe în condiţii normale la exa­me­nele dis­ci­plinei, în mod anticipat, la cererea scrisă a studentului, in­structorul principal va or­ga­niza examinarea în cadrul aşezământului medical sau de ocro­tire unde studentul este aflat.

(4) [Procedura de contestaţie]  Eventualele nemulţumiri cu privire la modul de no­tare a fiecărei obligaţii în parte vor fi adu­se în scris şi argumentat la cu­noştinţa instructorului principal în termenul comunicat sau în săp­­tămâna următoare co­mu­nicării calificativului notării.

Dacă soluţia oferită la un moment dat de instructorul principal cu privire la un aspect insuficient de­ta­liat al regulamentului nu convine, pentru me­diere studentul poate face apel în scris la decanul fa­cul­tăţii.

(5) [Definirea plagiatului]  Plagiatul este o formă specifică de abatere aca­de­mică.

Plagiatul intenţionat este un act deosebit de grav de abatere academică. Intenţionat sau din neglijenţă, pla­gi­a­tul poate in­clu­de, în mod separat sau com­binat:  
- copiatul cuvânt cu cuvânt de propoziţii sau paragrafe întregi din una sau mai multe surse, lucrări sau informaţii ale altor persoane, sau
- prezentarea de citate substanţiale din cărţi, articole, teze, alte lucrări ne­publicate cum ar fi arti­co­lele în lucru, lucrări prac­­­tice şi de seminar, ar­ti­cole comunicate în conferinţe, rapoarte interne, note de curs sau benzi, ale altor autori, fără in­di­carea cu claritate a originii sau provenienţei lor, in­di­fe­rent de limba originală sau iniţial utilizată a sursei.
- utilizarea de formulări foarte apropiate de propoziţii sau paragrafe întregi fără recunoaşterea ne­ce­sară sub forma re­fe­rin­ţelor la lucrarea originală;
- depunerea lucrării unui alt student în întregime sau în parte;
- utilizarea fără permisiune a ideilor, lucrărilor sau rezultatelor cercetărilor unei alte persoane;
- depunerea lucrării realizate de altă persoană în numele autorului declarat al lucrării;
- copierea de fişiere, algoritmi sau cod sursă fără a indica în mod clar sur­sele de provenienţă;
- copierea, prin orice mijloace, a unor figuri, tabele, grafice, poze şi in­clu­derea lor într-un text de­clarat ca original sau au­ten­tic, fără acceptul scris al autorului;
- depunerea unei lucrări care a fost modificată în întregime sau în parte faţă de lucrarea unui alt stu­dent sau persoane printr-o transformare de tip me­canic, de exemplu prin modificarea numelor varia­bi­lelor sau pa­ra­me­tri­lor dintr-un pro­gram de calculator.

(6) [Promovarea prin fraudă] Orice acţiune, tentativă sau complicitate la pro­mo­varea prin fraudă (plagiat), a oricărei obli­gaţii şcolare, conduce la ner­e­cu­noaş­terea implicită a realizării acesteia.

Vinovaţilor li se va întocmi raport scris către conducerea Universităţii care va urma să se pronunţe po­trivit re­gu­la­men­tului in­stituţiei asupra altor mă­suri care vor fi luate sau dispuse.

(7) [Comunicarea cu instructorul principal] In tot timpul semestrului de activi­ta­te comună studenţii pot co­munica, în mod direct, doleanţele, observaţiile şi opi­niile lor instructorului principal prin utilizarea a­dre­sei Dorin.Isoc@aut.utcluj.ro. In ace­laşi mod se pot stabili şi audienţele cu privire la orice problemă de interes co­mun sau privat.

Orice informaţie de interes pentru bunul mers al disciplinei va fi afişată din vre­me pe pagina web a dis­ci­plinei cu adresa http://users.utcluj.ro/~isoc/ sau http://bavaria.utcluj.ro/~isoc/.

(8) [Evaluarea instructorului şi calificarea disciplinei] In ultima săptămână a se­mestrului de activitate co­mună, toţi stu­den­ţii sunt in­vitaţi să completeze şi să depu­nă într-un plic închis, cu sau fără sem­nă­tură, Fişa de evaluare a dis­ci­plinei şi Fişa de eva­lu­are a instructorului la sediul Catedrei de auto­ma­tică.

Ca alternativă, aceste fişe pot fi colectate şi depuse centralizat după nume­ro­ta­rea şi semnarea lor şi pre­­darea cu proces verbal de primire de către şeful de an.

Regula 13. Modificarea şi perfecţionarea regulamentului, publicitatea regulamentului

(1) [Modificarea şi perfecţionarea prevederilor regulamentului] Prevederile prezentului regulament se vor putea modifica de câte ori derularea corectă şi funcţională a activităţilor o solicită, fără a le afecta pe cele în curs de derulare.

De regulă, prevederile se vor putea modifica înaintea anului universitar ur­mă­tor, fără ca în timpul anu­lui să sufere modi­fi­cări.

Excepţie de la această regulă o pot face acele evenimente pentru care con­du­cerea Universităţii are abi­li­tate legală să facă mo­dificări altele decât cele anun­ţate înaintea începerii anului universitar.

(2)  [Modificarea excepţională a prevederilor regulamentului] Orice informaţii cu referire la detalii or­ga­nizatorice necesare bunei desfăşurări a ac­ti­vi­tă­ţii disciplinei vor fi afişate din timp la avizierul catedrei (în par­tea stângă a se­creta­ria­tu­lui fa­cul­tăţii), la avizierul laboratorului disciplinei sau pe cale elec­tronică în con­diţii pre­ci­za­te.

(3) [Propunerile din partea studenţilor]  Studenţii au dreptul să facă propuneri pentru modificarea sau perfecţionarea re­gu­la­men­tului.

Aceste propuneri se vor face în scris şi vor cuprinde:
- segmentul din text sau prevederea la care se referă;
- care este partea nepotrivită, incorectă, ilegală, insuficientă pe care partea de modificat o presupune.
- care sunt efectele care se urmăresv prin modificarea propusă,
- care este noua formulare, inclusiv noul segment de text de reglementare propus,
- cum se soluţionează interferenţele cu celelalte prevederi rămase nemodificate sau ce modificări de armonizare se impun.

Propunerile studenţilor vor fi analizate de instructorii disciplinei, iar iniţiatorul propunerii va fi invitat pentru susţinerea punc­tului de vedere formulat.

(4) [Publicitatea regulamentului] Prezentul regulament trebuie făcut cunoscut stu­den­ţilor pe orice cale înaintea înce­perii ac­ti­vităţilor anu­lui universitar.

Un exemplar al regulamentului, considerat exemplar de referinţă, va fi în­cre­din­ţat studentului acceptat de întregul an de stu­dii drept şef de an.

Regulamentul se va include şi în pagina web a titularului disciplinei.

(5) [Cadrul regulamentului] Scest regulament este valabil împreună cu broşura de prezentare a dis­ci­plinei şi cu calendarul dis­ciplinei prin care toate re­­fe­ririle sunt concretizate la nivelul anului universitar şi/sau ca­len­daristic.

[1]  ECTS acronim de la European Credit Transfer and Accumulation System. Acest sistem a fost re­cu­noscut în anul 2002 la Zurich drept un mijloc esenţial pentru armonizarea învăţământului superior în Europa. Alte informaţii asupra acestui sistem se găsesc pe pagina web:  http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ects.html.

Ultima reactualizare: 24 octombrie 2010.