Calendar

Suport

Criterii

Rezultate

Info

 


 Titlul cursului:

Control intelligent

 An de studii:

6

 Limba:

română.

 Cod curs:

 

 Credite:

5

 Asistenţi:

Aurelian Ignat, ing.drd,prep, Adrian Joldiş,ing.drd.

 Obiective:

· Să ofere studentului abilităţile de analiză a unui sistem tehnic complex.

· Să ofere studentului cunoştinţele şi abilităţile pentru abordarea unor probleme de control inteligent pentru sisteme complexe.

· Să ofere studentului cunoştinţele şi abilităţile specifice pentru proiectarea, implementarea, testarea şi evaluarea unui subsistem sau un sistem de control inteligent;

· Să ofere studentului cunştinţle şi deprinderile necesare prezintării unui proiect de sistem de control in­te­li­gent realizat..

 Precursoare:

Ingineria reglării automate; Identificarea experimentală a sistemelor; Sisteme bazate pe cunoştinţe

 Conţinut:

Problematica sistemelor de control inteligent. Domenii de aplicare. Ca­racterizare. Control fuzzy. Elemente de proiectare convenţională. Specificităţi.Sis­teme de control adaptiv în medii fuzzy. Tipuri de adaptare şi re­laţia cu inteligenţa artificială. Identificare şi/sau  învăţare cu modele fuzzy. Clasificare. Clusterizare. Ex­ploa­tarea inteligentă a informaţiei. Structuri de reţele neuronale. Principii. Moduri de utilizare. Relaţia dintre in­formaţia de instruire şi performanţele structurilor cu reţele neu­ro­nale. Sisteme neuro-fuzzy de procesare a informaţiei. Sisteme inteligente şi funcţii ale sistemelor de conducere. Structuri de control inteligent. Struc­turi hibride de conducere inteligentă.

 Activităţi:

28 ore curs, 28 ore aplicaţii practice. 

 

Evaluare:

 

Evaluarea nivelului de pregătire a studentului se face printr-un set de forme cu notare ponderată.

1. Activităţi aplicative cu ponderea pa=67%. Sunt considerate activităţi aplicative şi sunt evaluate cu o me­die ponderată:   rapoarte de disciplină cu ponderea prd=45%, două miniproiecte cu pon­de­rea plp=55% (CPE).

2. Examen median cu ponderea pem = 12% (nCPE)

 

3. Examen de semestru cu ponderea pe = 21% (CEf)

 

unde nCPE = nu condiţionează prezenţa la examen; CPE = condiţionează prezenţa la examen; CEf = con­diţionează evaluarea finală. Condiţionarea este impusă de realizarea notei minime nerotunjite de 5. Recunoaşterea activităţii de miniproiect este condiţionată de obţinerea notei minime ne­ro­tun­jite de 5 pentru fiecare miniproiect în parte şi a mediei finale de 5 după susţinerea colocviului.

 Examinare:

Examen de semestru(3 ore), examen median (1 oră), colocviu activităţi practice(1 oră).

 Relaţia de notare:

N=pa(prd*mrd+plp*mlp)/(prd+plp)+pem*nem+pe*ne, unde mrd=media notelor acordate pentru rapoartele de dis­ciplină; mlp=media notelor acordate pentru mini­pro­iecte; nem=nota acordată pentru examenul me­dian; ne=nota acordată pentru examenul de se­mestru.

 Bibliografie minimală:

1.      Isoc, D.(2001),  Analiza, modelarea şi identificarea sistemelor, Mediamira, Cluj Napoca, 2001.

2.      Isoc, D.(ianuarie 2002), Procesarea informaţiei cu structuri de reţele neuronale. Noţiuni in­tro­ductive, Rapoarte tehnice, RTH 02001, Universitatea Tehnică, Cluj Na­poca, ianuarie 2002.

3.      Isoc, D.(decembrie 2004), Sinteza unor controlere fuzzy prin echivalare. Rapoarte tehnice, RTH 04005, Universitatea Tehnică, Cluj Napoca, decembrie 2004.

4.      Isoc, D.(decembrie 2005), Reţele neuronale. Aspecte funcţionale şi de exploatare., In: Rapoarte tehnice, RTH-05011, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, p.1 - 38.

5.      Isoc, D.(noiembrie 2005), Mecanisme fuzzy sintetizate ca funcţii analitice, In: Rapoarte tehnice, RTH-05010, Uni­ver­si­tatea Tehnică din Cluj Napoca, p.1 – 24.

6.      Isoc, D.(noiembrie 2005), Proiectarea integrată a sistemelor inteligente ierarhizate, In: Rapoarte tehnice, RTH-05009, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, p.1 - 22.

 

Bibliografie suplimentară minimală:

1.      Harris, C.J., Moore, C.G., Brown, M., Intelligent control. Aspects of Fuzzy Logic and Neural Nets, World Scientific, London, 1994.

2.      Driankov, D., Hellendoorn, H., Rheinfrank, M., An Introduction to Fuzzy Con­trol, Springer Verlag, London, 1992.

3.      Sugeno, M., Industrial Applications of Fuzzy Control, Elsevier Science Pu­bli­shers B.V., New York, 1985.

4.      Pedrycz, W., Fuzzy Control and Fuzzy Systems, Res.Studies Press Ltd, 1993.

5.      Hecht-Nielsen, R., Neurocomputing, Addison-Wesley Publ.Co., Reading, Massachussets, 1990.

6.      Isoc, D., Documente tehnice şcolare. Norme generale de redactare, Rapoarte tehnice, RTH 04001, Uni­ver­sitatea Tehnică, Cluj Napoca.


.