Calendar

Suport

Criterii

Rezultate

Info

 

 


Titlul cursului:

Protecţia şi gestiunea proprietăţii intelectuale

An de studii:

5

Limba:

română.

Cod curs:

 

Credite:

5

Asistenţi:

-

Obiective:

·         Să dea studentului cunoştinţele minimale asupra creaţiei intelectuale.

·         Să dea studentului cunoştinţele şi deprinderile pentru identificarea şi descrierea unei soluţii tehnice noi.

·         Să dea studentului cunoştinţele asupra modului de protecţia a proprietăţii intelectuale în firmă.

·         Să dea studentului cunoştinţele minimale asupra gestionării proprietăţii industriale în firmă.

Precursoare:

Economie politică; Legislaţia firmei.

Conţinut:

C1. Proprietatea intelectuală. Le­­gis­la­ţie internaţională, legislaţie română. C2. Protecţia proprietăţii intelec­tu­ale. Protecţia soluţiilor tehnice. De­fi­nirea inven­ţiei. Condiţii de brevetare. Delimitarea soluţiei bre­ve­ta­bi­le. Ti­tu­lar si so­li­citant de brevet de invenţie şi relaţiile cu autorul in­ven­ţiei. C3. Cererea de brevet de invenţie. Pro­ceduri de protecţie. Modele de uti­litate. C4. Studiu de caz. Identificarea unei invenţii şi cererea de bre­vet de in­­venţie. C5. Protecţia semnelor distinctive – măr­cile de fa­­brică şi de comerţ. Definirea măr­ci­lor. Cri­terii pentru protecţia măr­cilor. Inre­gis­tra­­rea mărcilor. Proceduri de pro­tec­ţie. Protecţia aspectului estetic - desene şi mo­dele industriale. Definirea desenelor şi modelelor in­dus­tri­ale. Proceduri de pro­tecţie. C6. Pro­tec­­ţia proprietăţii intelectuale. Dreptul de autor şi drepturi conexe. De­fi­ni­rea drep­tu­lui de autor. Drepturi co­nexe. Naşterea dreptului de autor. Titularul drep­tu­rilor de autor. Li­mi­tele dreptului de autor. Protecţia pro­gra­­me­lor de calculator. C7. Studiu de caz. Dreptul de autor pentru produse com­plexe şi produse-program.

C8. Interferenţe între drepturile de pro­prie­tate in­te­lec­tu­ală. Marcă şi desen sau model industrial. Invenţie şi de­sen sau model indus­trial. Marca şi denu­mi­rea co­mer­cială. Incălcări ale drep­tu­ri­lor de proprietate inte­lec­tuală. Plagiatul. Con­tra­fa­ce­rea. Paternitatea şi con­di­­ţiile paternităţii. C9. Protecţia naţională şi internaţională. Stra­tegii. Proceduri. Protecţia prin sistemele europene de protecţie. C10. Gestiunea proprietăţii intelectuale. Drep­­tu­rilor de pro­prie­tate intelectuală în activitatea firmei. Transferuri. Re­mu­neraţia drepturilor de pro­prie­tate in­te­lec­tuala. Evaluarea pro­prie­tăţii intelectuale. Relaţiile fir­mei cu angajaţii au­tori. C11. Studiu de caz. Evaluarea unor obiecte de proprietate intelectuală (in­ven­ţie, mar­că, de­sen/model industrial). C12. Pro­prie­tatea intelectuală în dezvoltarea societăţii. Pro­gres şi protecţie. Origi­na­litate şi dezvoltare. Informaţie şi bază de referinţe. Con­si­lie­rul în proprietate in­te­lec­­tuală (industrială). Competenţe. Rol în protecţia şi ges­tiunea pro­­prie­tăţii in­te­lectuale. C13. Concurenţa neloială. Secretul comercial. Sisteme de organizare a fir­mei în faţa concurenţei. Apărarea firmei şi a drepturilor in­­te­lectuale ale acesteia. C14. Drepturile de proprietate in­te­lectuală în Universitate. Relaţiile stu­den­ţilor-au­tori cu Uni­versitatea. Proiectul de diplomă şi teza de doc­to­rat. Au­ten­ti­citate. Ori­gi­nalitate. Drept de autor. Copiat şi plagiat. Activităţi şcolare şi bună conduită. Trans­­fe­ruri de drepturi. Lucrul în echipă. Coordonarea unui dascăl.

Activităţi:

28 ore curs, 14 ore seminar. 

Evaluare:

Evaluarea nivelului de pregătire a studentului se face printr-un set de forme cu notare ponderată.

1. Activităţi aplicative cu ponderea pa=67%. Sunt considerate activităţi aplicative şi sunt evaluate cu o me­die ponderată:  teme de curs cu ponderea pt=30% (nCPE), referate de disciplină cu pon­de­rea prd= 70% (nCPE).

 

2. Examen median cu ponderea pem = 12% (nCPE)

 

 

3. Examen de semestru cu ponderea pe = 21% (CEf)

 

 

unde nCPE = nu condiţionează prezenţa la examen; CPE = condiţionează prezenţa la examen; CEf = con­diţionează evaluarea finală. Condiţionarea este impusă de realizarea notei minime nerotunjite de 5. Recunoaşterea activităţii de referate de disciplină este condiţionată de obţinerea notei minime ne­ro­tun­jite de 5 pentru fiecare lucrare în parte şi a mediei finale de 5 după susţinerea colocviului.

Examinare:

Examen de semestru(3 ore), examen median (1 oră), colocviu activităţi practice(1 oră).

Relaţia de notare:

N=pa*(pt*mt+prd*mrd)/(pt+prd)+pem*nem+pe*ne

unde mt=media notelor acordate pentru temele de curs; mrd=media notelor acordate pentru rapoartele de dis­ciplină; nem=nota acordată pentru examenul me­dian; ne=nota acordată pentru examenul de semestru.

Bibliografie minimală:

1.      Isoc, D.,   Protecţia şi gestiunea proprietăţii intelectuale (note de curs),  Cluj Napoca.

2.      Bucşă, G., [2000], Protecţia desenelor şi modelelor industriale, Editura Tribuna Eco­no­mi­că, Bucureşti.

3.      Eminescu, Y., [1995], Dreptul de autor. Armonizarea europeană. Directivele eu­ro­pene., Editura Lumina Lex, Bucureşti.

4.      * * *, [2001], Introducere în proprietate intelectuală(trad.lb.engleză), Editura Rosetti,, Bu­cureşti.

5.      Roş, V., Matei, O.P. şi Dragoş,, B.,[2003], Dreptul proprietăţii intelec­tuale. Dreptul pro­prietăţii industriale. Mărcile şi indicaţiile geografice., Editura All Beck, Bucureşti.

6.   A.C. Strenc, A.C., Ionescu, B., şi Gheorghiu, G.[2005], Dreptul bre­ve­tului. Tratat. Vol.I,, Editura Lumina Lex, Bucureşti.

Bibliografie suplimentară minimală:

1.      Lazăr, V., [2002], Infracţiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală, Editura Lumina Lex, Bu­cu­reşti.

2.      Cocoş, S, [2004], A, B, C-ul protecţiei şi valorificării proprietăţii industriale, Editura Rosetti, Bucureşti.

 


.