Logo_UTCNColectivul de Transmisiuni Numerice Logo_DTL

Telefonie (TF)

Fisa disciplinei

Date despre program

Institutia de invatamant superior

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Facultatea

Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Departamentul

Comunicatii

Domeniul de studiu

Inginerie electronica si telecomunicatii

Ciclul de studii

Licenta

Programul de studii/Calificarea

Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii/Inginer

Forma de invatamant

IF - Invatamant cu frecventa

Codul disciplinei

EL31XX

Date despre disciplina

Denumirea disciplinei

Telefonie

Aria tematica

Inginerie electronica si telecomunicatii

Responsabil de curs

Conf.dr.ing. Zsolt Polgar

Titularul disciplinei

Conf.dr.ing. Zsolt Polgar

Anul de studii

III

Semestrul

II

Evaluarea

Examen

Regimul disciplinei

O

Timpul total estimat

An/Sem

Denumirea disciplinei

Nr. sapt.

Curs

Aplicattii

Curs

Aplicatii

Stud. Ind.

TOTAL

Credit

[ore/sapt.]

[ore/sem.]

 

S

L

P

 

S

L

P

 

III/II

Telefonie

14

2

0

2

0

28

0

28

0

74

130

5

Competente specifice acumulate

Competente profesionale

Cunostinte teoretice

Dupa parcurgerea disciplinei studentii vor cunoaste: arhitectura de baza a unei retele telefonice digitale clasice si ISDN; aspectele de baza ce privesc codarea semnalului vocal in sistemele telefonice fixe; notiunile de baza legate de tehnicile de semnalizarile utilizate in sistemele telefonice; aspectele de baza legate de zgomotele si distorsiunile (ecou, jitter, etc) care afecteaza transmisiile intr-o retea telefonica; notiuni de baza ce privesc tehnicile de transmisie digitale (xDSL) utilizate in buclele de abonat; caracteristicile de baza ale sistemelor de transmisie si multiplexare digitale utilizate in telefonie – sistemele PDH si SDH.

Deprinderi dobandite

Dupa parcurgerea disciplinei studentii vor fi capabili: sa evalueze performantele si sa proiecteze codoare vocale PCM si Delta utilizate in retele de telefonie fixa; sa evalueze efectului zgomotelor si a altor distorsiuni caracteristice sistemelor de transmisie telefonice (ecou, jitter, etc) asupra calitatii semnalului vocal si a celui de date; sa calculeze diferiti parametri caracteristici circuitelor telefonice; sa calculeze debitele ce pot fi transmise în buclele digitale de abonat (ISDN si xDSL) in conditiile cunoasterii caracteristicilor cablurilor utilizate in aceste bucle; sa elaboreze o strategie de transmisie/multiplexare PCM/PDH – SDH a debitelor elementare corespunzatoare transmisiilor telefonice; sa elaboreze un algoritm de semnalizare utilizat pe legaturile de trunchi dintre centrale telefonice.

Abilitati dobandite

Dupa parcurgerea disciplinei studentii vor fi capabili: sa utilizeze aparatura de laborator (osciloscoape, generatoare de semnal, analizor spectral, RLC metru) pentru masurarea parametrilor caracteristici circuitelor si echipamentelor telefonice; sa utilizeze un simulator de canal telefonic; sa utilizeze softuri de programare a centralelor PABX; sa utilizeze telefoane de sistem pentru programarea centralelor PABX; sa utilizeze interfetele de programare a modemurilor xDSL si a modulelor de acces DSLAM; sa utilizeze interfetele de programare a modemurilor dial-up si a echipamentelor FAX; sa utilizeze scule de conectare/mufare pentru retele telefonice.

Competente transversale

Identificarea obiectivelor principale, a conditiilor specifice si a riscurilor aferente realizarii unor operatii de proiectare/evaluare a unor sisteme distribuite complexe. Integrarea informatiilor din diferite domenii de inginerie electronica si telecomunicatii (adica informatii provenite de la diferite cursuri) pentru a intelege functionarea unui sistem complex. Integrarea surselor de informare clasice si a celor asistate de calculator (curs, informatii de pe internet).

Continuturi

Curs

1

Vedere de ansamblu asupra retelelor digitale de telefonie fixa. Aspecte generale. Definitii.

2

Tehnici de acces si de semnalizare utilizate in retele telefonice clasice.

3

Notiuni fundamentale de telefonie digitala. Tehnici de codare a vocii in retelele de telefonie fixa.

4

Multiplexul primar PCM E1 si T1. Interfete de line multiplexor si echipamente terminale.

5

Arhitectura sistemului de semnalizare SS7.

6

Stiva de protocoale SS7.

7

ISDN de banda ingusta. Tehnici de acces. Ecoul in telefonie.

8

Tehnici de acces digitale de tip DSL (“Digital Subscriber Line”).

9

Tehnici de acces digitale de tip DSL “Next generation”.

10

Ierarhia de multiplexare PDH.

11

Regeneratorul digital. Jitterul in sistemele de transmisii telefonice digitale.

12

Sisteme de multiplexare digitale sincrone. Sistemul SDH.

13

Strategia de multiplexare SDH. Poantori si operatii cu poantori.

14

Maparea afluentilor PDH in containerele SDH. Modelul de referinta al echipamentelor SDH.

Aplicatii

1

Prezentare laborator, masuri de protectia muncii, regulamente pentru desfasurarea aplicatiilor practice. Echipamente si scule de conectare/mufare pentru retele de telefonie.

2

Cablarea unei retele telefonice de interior. Interfete/porturi de centrale si echipamente telefonice.

3

Cabluri de telecomunicatii. Structura interna si parametrii. Masurarea unor parametrii.

4

Semnalizarea pe bucla de abonat. Masurarea semnalelor.

5

Semnalizarea pe bucla de abonat – continuare. Aparate telefonice analogice si digitale. Scheme bloc si conectare la linie.

6

Centrale PABX. Scheme bloc. Modalitati de programare/configurare, softuri de administrare. Conexiuni de trunchi intre centrate PABX.

7

Functii special ale centralelor PABX. Testare si configurare. Telefoane de sistem.

8

Transmisi de date pe linia telefonica. Comenzi AT pentru modemuri dial-up. Setarea unor echipamente FAX si de raspuns automat.

9

Codarea PCM a semnalului vocal cu cuantizare uniforma si neuniforma.

10

Codarea Delta a semnalului vocal.

11

Definirea nivelului si a atenuarii in retelele de telefonie.

12

Distorsiuni ce afecteaza transmisiile telefonice. Emularea unui canal telefonic.

13

Tehnici de acces SDSL si ADSL. Configurarea si testarea unor modemuri SDSL, ADSL si a unor module de acces DSLAM.

14

Tehnici de acces SDSL si ADSL – continuare.

Bibliografie
Zs. Polgar – Telefonie digitala. Tehnici de acces. Parametri. Sisteme, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2006, ISBN: 973-751-143-3.
S. Zahan - Telefonia digitala in retelele de telecomunicatii, Ed. Albastra, Cluj Napoca, 1997.
K. Feher - Comunicatii digitale avansate, vol. 1, Ed. Tehnica Bucuresti, 1993.
L. Pana – Metodologie si aparatura de masura a liniilor metalice locale utilizate pentru transmisiuni digitale in tehnologia ADSL, INSCC Bucuresti, 2000.
L. Pana – Tehnologii de acces si sisteme de transmisiuni digitale pe linii bifilare din retelele locale, INSCC Bucuresti, 1998.

Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice, asociatiilor, profesionale si angajatori din domeniul aferent programului

Competentele achizitionate vor fi necesare angajatilor in urmatoarele ocupatii posibile conform COR (Inginer electronist, transporturi, telecomunicatii; Proiectant inginer electronist; Proiectant inginer de sisteme si calculatoare; Inginer proiectant comunicatii) sau in noi ocupatii propuse pentru a fi incluse in COR (Inginer suport vânzari; Dezvoltator de aplicatii multimedia; Inginer operare retea; Inginer testare sisteme de comunicatii; Inginer de trafic; Consultant pentru sisteme comunicatii)

Evaluare

Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Ponderea din nota finala

Curs

Rezolvarea a cinci subiecte combinate teorie si probleme legate de tematica cursurilor

Examen scris

75%

Aplicatii

3 teste scrise de evaluare a cunostintelor dobandite in urma activitatilor de laborator

Verificare pe parcurs

25%

Standard minim de performanta

Obtinerea notei minime 5 la examen. Media ponderata a notei de la examen si a celei de la laborator sa fie minim 5.

©2014 Colectivul de Transmisiuni Numerice