Calendar

Suport

Criterii

Rezultate

Info

Time scheduling

Support

Criteria

Results

Info

 

Titlul cursului

Identificarea Siste­me­lor (Greşit tradusă din englezul “System Identification” ca “Identificarea proceselor”)

System Identification (mistranslated from English as "Processes Identification")

Subject title

Anul

3

3

Year

Cod

21053106

21063106

Code

Credite

5

5

Credits

Colaboratori

Aurelian Ignat, ing.drd,prep, Adrian Joldiş, ing.drd.

Aurelian Ignat, ing.drd,prep, Adrian Joldiş, ing.drd.

Assistents

Obiective

 

- Să dea studentului cunoştin­ţele şi mijloacele pentru o analiză critică a unui sistem tehnic exis­tent.

- Să dea studentului cunoş­tin­ţele şi mij­loacele pentru funda­men­tarea, or­ga­ni­za­rea şi reali­za­rea de ex­pe­ri­mente pe un sis­tem tehnic real pentru stabilirea şi eva­luarea perfor­manţelor şi com­por­tării dinamice.

- Să dea studentului cunoş­tin­ţele şi mij­loacele pentru obţine­rea, ma­ni­pu­larea şi exploatarea unui model te­oretic pentru proce­sele tehnice uzuale.

- Să dea studentului cunoş­tin­ţele pentru determinarea, evalu­area şi exploatarea unui model dinamic prin procesări de date mă­su­rate.

 - Să dea studentului cunoş­tin­ţele ne­cesare pentru transfor­ma­rea mo­de­lelor care se pot ob­ţine din date ex­pe­rimentale po­tri­vit nevoilor de uti­lizare.

 

- To provide knowledge and means for a critical analysis of technical sys­tems.

- To provide knowledge and means to ground, organize and achieve ex­periments on real tech­ni­cal systems in order to grounds and evaluate per­for­mances and dynamical be­havior.

- To provide knowledge and means in order to obtain, mani­pulate and use a theoretical mo­del for usual technical pro­ces­ses.

 - To provide knowledge in order to build, eva­luate and use a dyna­mi­cal model from mea­sured data.

 - To provide knowledge in order to ma­nipulate different kind of mo­dels according the use re­qui­re­ments.

Objectives

Precursoare

Analiză matematică; Fizică; Mate­ma­tici speciale; Calcul numeric; Teoria sistemelor

Mathematical analysis; Physics; Li­near algebra; Numerical calculus; System theory.

Pre-requisites:

Conţinut:

Analiza sistemelor tehnice: noţiuni pre­gă­ti­toare; conceptele iden­ti­ficării şi mo­de­lării; pregătirea procesului de iden­ti­fi­care. Identificarea cu utili­za­rea de metode grafo-analitice: identi­fi­ca­rea di­rectă din răspunsurile standard; identi­fi­ca­rea cu metode par­­ti­cu­lare (Strejc, Levi, a descompunerii în se­rie de ele­mente de or­di­nul întâi, a lo­ga­rit­mărilor succesive, Bode etc); schim­bări de re­pre­zen­tare. Iden­ti­fi­ca­rea cu modele pa­ra­metrice dis­crete: re­gre­sia li­ni­a­ră; me­to­da celor mai mici pătrate standard; me­­tode ale mini­mi­zării erorii de pre­dic­ţie (în două etape ge­nera­li­zată, Clarke etc); me­to­dele va­ria­bi­le­lor in­stru­men­­tale. Iden­tificarea cu modele parame­trice recursive. Iden­ti­fi­carea stării şi a mo­delelor de stare. Ele­mente de me­todologia iden­ti­fi­cării şi validarea rezul­tatelor iden­ti­fi­cării pa­ra­­me­trice. Aplicaţii ale identificării experi­men­tale (analiza sistemelor, sin­te­za sis­temelor, diagnoza func­ţională a sis­te­me­­lor).

Analysis of technical systems: pre­paring no­tions; base notions of iden­tification and mo­de­ling; pre­paring the identification process. Identification using measured responses, chan­ge of representation. Identification using dis­cre­te parametric models: li­near regression, least squares mean approach, error minimi­za­tion ap­proa­ches, instrumental variables ap­proaches. Identification using pa­rametric re­cur­sive mo­dels. State and state models iden­ti­fi­ca­tion. Iden­ti­fi­cation methodology and vali­da­tion. Appli­ca­tions of system identification (sys­tem analysis, system synthesis, fault diagnosis).

Contents:

Activităţi:

28 ore curs, 28 ore lucrări practice, 14 ore proiect. 

28 hours lectures, 28 hours practical works, 14 hours project.

Activities:

Evaluare:

Evaluarea nivelului de pregătire a stu­den­tului se face printr-un set de for­me cu no­ta­re ponderată.

1.Activităţi aplicative cu pon­de­rea pa=49%. Sunt considerate ac­ti­vităţi a­pli­ca­tive şi sunt evaluate cu o me­die pon­de­ra­tă:  teme de curs cu ponderea pt=15% (nCPE), referate de disciplină cu pon­de­rea prd= 30% (nCPE), lucrări prac­tice în la­bo­rator cu ponderea plp= 55% (CPE),

2. Proiect cu ponderea pp= 18% (CPE),

3.  Examen median cu ponderea pem = 12% (nCPE),

4.  Examen de semestru cu pon­derea pe = 21% (CEf),

unde nCPE = nu condiţionează pre­zen­ţa la examen; CPE = con­diţio­nea­ză pre­zenţa la examen; CEf = con­diţio­nea­ză eva­lu­area fi­nală. Condiţionarea este im­pusă de rea­li­zarea notei minime ne­ro­­tun­­jite de 5. Re­cu­noaşterea ac­tivităţii de lu­crări practice în la­­bo­ra­tor este con­diţionată de ob­ţi­nerea no­­­tei mi­nime ne­ro­tun­jite de 5 pentru fie­care lu­crare în parte şi a me­diei finale de 5 după sus­ţi­nerea colocviului.

Menţiune: notele calculate se trun­chiază după primele două zeci­male, fără nici un fel de rotun­jire. Orice ro­tunjire ulterioară, in­clu­siv a părţii zecimale,  nu repre­zintă e­va­luarea profesorului ci intervenţii ad­mi­nis­trative neauto­ri­za­te.

The student's performance is evaluated using a set of activities with a weighted scoring.

1.Applied activities with the weight pa=49%. Are consi­de­red applied activities and are eva­luated with a weighted mean:  homeworks with the weight  pt=15% (nCPE), essays with the weight prd= 30% (nCPE), practical works in lab with the weight plp= 55%(CPE)

2. Project with the mean pp= 18% (CPE)

3.Midterm exam with the weight pem = 12% (nCPE)

4.Semester exam with the weight pe = 21% (CEf)

where nCPE = is no condition for the semester exam; CPE = is a condition for the semester exam; CEf = is a condition for the final eva­lu­ation. The condition means the minimum un-round­ed score of (5) five. The recognition of prac­tical activity in lab is conditio­ned by the mi­nimum score of 5 (five) for each work se­parately and a final mean of 5(five) after the pre­li­minary examination.

Assessment

Examinare:

Examen de semestru(3 ore), examen me­dian (1 oră), colocviu activităţi practice(1 oră).

Final exam (3 hours), midterm exam (1 hour), viva voce examination on practical activity(1 hour).

Examination:

Relaţia de notare:

N=pa(pt*mt+prd*mrd+plp*mlp)/(pt+prd+plp)+pp*np+pem*nem+pe*ne,

unde mt=media notelor acordate pentru te­mele de curs; mrd=media notelor acor­date pentru rapoartele de dis­ciplină; mlp=media notelor a­cor­date pentru lucră­rile prac­ti­ce; nem=nota acordată pentru exa­me­nul me­dian; ne=nota acor­da­tă pentru examenul de semestru.

Final exam (3 hours), midterm exam (1 hour), viva voce examination on practical activity(1 hour).

N=pa(pt*mt+prd*mrd+plp*mlp)/(pt+prd+plp)+pp*np+pem*nem+pe*ne, where mt=average score of homework; mrd=average score of essay re­port; mlp=average score of practical works; nem=score of midterm exam; ne=score of final exam, N = overall score.

 

Scoring relation:

Referinţe minimale:

1. Isoc, D.(2001) Analiza, mode­la­rea şi i­den­tificarea sistemelor, Me­diamira, Cluj Napoca.

2.Isoc, D.(2001), Practica modelării mate­matice asistate de calculator a di­na­mi­cii sis­te­me­lor, Mediamira, Cluj Napoca.

3. Soderstrom, T., Stoica, P.(1988), Sys­tem identification, Prentice Hall, New York.

4. Isoc, D.(aprilie2002), Modele fo­lo­site în identificarea dinamicii sis­te­me­lor, In: Ra­poarte teh­nice, RTH 02006, Universitatea Tehnică, Cluj Napoca.

5.Isoc, D.(aprilie 2002), Metode para­me­trice recursive de iden­ti­fi­care experi­men­ta­lă a sis­te­me­lor, in: Ra­poarte tehnice, RTH 02007, Universitatea Teh­nică, Cluj Napoca.

6. Isoc, D.(2005)  Analiza, mo­de­larea şi identificarea sistemelor. Pro­bleme rezol­vate şi adnotate., Riso­print, Cluj Napoca.

7. Isoc, D., Identificarea expe­ri­men­tală a stării şi a modelului de stare, In: Rapoarte teh­nice, RTH 04003, Uni­versitatea Teh­ni­că, Cluj Napoca.

8. Isoc, D.(2004), Identificarea prin regre­sie liniară. Metodele varia­bi­le­lor in­stru­men­ta­le,  In: Rapoarte teh­­nice, RTH 03004, Uni­versitatea Tehnică, Cluj Napoca.

9. Isoc, D.(2004), Starea de defect şi mo­de­larea sa, In: Rapoarte teh­nice, RTH 04004, Uni­ver­si­ta­tea Teh­nică, Cluj Napoca.

10. Isoc, D.(2004), Documente teh­nice şco­lare. Norme generale de re­dac­tare, In: Rapoarte tehnice, RTH 04001, Uni­ver­si­ta­tea Tehnică, Cluj Napoca.

1. Isoc, D.(2001) Analysis, modeling and sys­tem identifi­ca­tion (In Romanian), Cluj Napoca.

2. Isoc, D.(2001), Practice of computer aided mathematical modeling of system dynamics (trans­lation from Roma­nian), Mediamira, Cluj Napoca.

3. Soderstrom, T., Stoica, P.(1988), System i­den­tification, Prentice Hall, New York.

4. Isoc, D.(April 2002), Models used in system dy­namics identification (In Romanian), In: Ra­poarte teh­nice, RTH 02006, Universitatea Tehnică, Cluj Napoca.

5. Isoc, D.(April 2002), Parametric recursive ap­proaches for system identification (In Ro­ma­nian), In: Ra­poarte teh­nice, RTH 02007, Uni­ver­si­tatea Tehnică, Cluj Napoca.

6. Isoc, D.(2005)  Analysis, modeling and sys­tem identi­fi­cation. Solved and annotated pro­blems., Riso­print, Cluj Napoca.

7. Isoc, D., State and state model experimental identifica­tion (In Romanian), In: Rapoarte teh­ni­ce, RTH 04003, Uni­versitatea Tehnică, Cluj Napoca.

8. Isoc, D.(2004), System identification using li­near regres­sion. Instrumental variable ap­proaches (In Roma­nian),  In: Rapoarte teh­nice, RTH 03004, Universitatea Tehnică, Cluj Na­poca.

9. Isoc, D.(2001), Fault state - a description, a model, and an application, In: SIMSIS 11 - The 11th International Symposium on Modeling, Simulation and Systems' Iden­tification, October 12-13, 2001, Universitatea 'Dunării de jos', Galati, p.234 - 239.

10. Isoc, D.(2004), Technical documents in school. General editing norms (In Romanian), In: Rapoarte tehnice, RTH 04001, Uni­ver­sitatea Tehnică, Cluj Napoca.

Minimal references:

Bibliografie suplimentară minimală

1. Tertişco, M., Stoica, P.(1987), Iden­tifi­carea asistată de calculator a sis­te­me­­lor, Ed.Tehnică, Bucuresti.

2. Polke, M.(1994), Process Control En­gineering, VCH Verlag­gessel­lschaft GmbH, Weinheim, 1994.

3. Box, G., Jenkins, G.(1970), Time se­ries analysis forecasting and control, Holden-Day, San Francisco.

 

1.Tertişco, M., Stoica, P.(1987), Computer aided identifi­ca­tion (In Romanian), Ed.Tehnică, Bucuresti.

2. Polke, M.(1994), Process Control Engine­ering, VCH Ver­laggessellschaft GmbH, Wein­heim, 1994.

3. Box, G., Jenkins, G.(1970), Time series ana­lysis fore­cas­ting and control, Holden-Day, San Francisco.

Additional bibliography